ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิสิต: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน<br>Effects of On-line Teaching on Learning Proficiency of Students: Case Study of the Subject of English for Specific Purposes [Pending]

ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิสิต: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
Effects of On-line Teaching on Learning Proficiency of Students: Case Study of the Subject of English for Specific Purposes [Pending]