การศึกษาความผิดปกติของการขันสกรูและเทคนิคการวัดค่าแรงบิดของหุ่นยนต์ขันสกรูอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า<br>Study of Abnormal Screwing and Torque Measurement Technique for Automatic Screwing Robot using Electrical Signal Analysis

การศึกษาความผิดปกติของการขันสกรูและเทคนิคการวัดค่าแรงบิดของหุ่นยนต์ขันสกรูอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า
Study of Abnormal Screwing and Torque Measurement Technique for Automatic Screwing Robot using Electrical Signal Analysis