การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต<br>The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต
The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made


ไทย :

ชื่อเรื่อง  :           การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต  

ผู้วิจัย    :           นพศักดิ์ นาคเสนา (ว่าที่ร้อยตรี)

                       ยุทธพงษ์  ต้นประดู่

มหาวิทยาลัย        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          ปีที่พิมพ์  :    2563

 

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประวัติของบะหมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษากระบวนการทำบะหมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต ขอบเขตของพื้นที่วิจัยคือ ร้านบะหมี่แป๊ะเถว ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เป็นกรณีศึกษาแบบเจาะจง การศึกษาข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อยจำนวน 2 ครั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ครูภูมิปัญญาแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายอย่างละเอียด

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ร้านบะหมี่แป๊ะเถว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 ตั้งอยู่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต บนถนนดีบุกเชื่อมต่อกับถนนสตูล เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในอดีตเป็นรถเข็นโดย สืบทอดภูมิปัญญาการทำอาหารสูตรกวางตุ้งผ่านรุ่นพ่อ – รุ่นแม่ รุ่นพี่ ปัจจุบันเป็นทายาทรุ่นที่ 4 มีอายุมากกว่า 68 ปี มี 3 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาดั้งเดิม 2) สาขาสามกอง 3) สาขาหน้าโรงเรียนดาวรุ่ง ร้านบะหมี่แป๊ะเถว มีอาหารท้องถิ่นและมีแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต คือ 1) ยี่หูเอ่งฉ้าย (ปลาหมึก, ผักบุ้ง) 2) บะหมี่น้ำแป๊ะเถว (เส้นทำมือเป็นสูตรเฉพาะทางร้าน) 2) กระบวนการทำบะหมี่แป๊ะเถวแบบโบราณสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การทำเส้นด้วยมือ (สูตรเฉพาะ) 2) การทำน้ำซุป (สูตรเฉพาะ) เป็นวิธีการแบบโบราณโดยใช้แรงงานคน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยสามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์ด้านการผลิตเส้นด้วยมือ โดยร้านบะหมี่แป๊ะเถว เป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนี้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มผู้รู้และผู้ปฏิบัติ มีแนวคิดร่วมกันโดยสรุปด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต  สามารถบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แต่ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างจริงจัง สามารถสร้างเครือข่ายของด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลก อีกทั้งการผลิตสินค้าที่ระลึก โดยหน่วยงานเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจระดับจุลภาคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างยั่งยืน

English :

TITLE               The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made "PEHTEOW NOODLE" of Phuket Province  

AUTHOR           Noppasak Naksena (SubLt.)

                       Yuttapong  Tonpradoo

UNIVERSITY       Phuket  Rajabhat University          B.E.     2020

 

 

 

ABSTRACT

 

           The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made "PEHTEOW NOODLE" of Phuket Province research employed qualitative methods. This research aimed to 1) To study the history of noodle hand made "PEHTEOW NOODLE" of Phuket Province 2) To study the process of the noodle hand made "PEHTEOW NOODLE" of Phuket Province. The areas of this research was Meuang district of Phuket Province. The methodology of this research included two stages. The key methods for data collection were the study of documents, observation, interviews, and two focus groups with stakeholders;  Phuket Culture board committees, Administrative Organization, and Performance Arts Program teachers. Data analysis was presented descriptively.

           The research findings showed 1.The history; The "PEHTEOW NOODLE" built in 2495 B.E., located in Phuket Old Town. On Dibuk Road is connected to Satun Road, Municipality, Mueang District, Phuket Province. In the past it was a cart. Inherit the culinary wisdom of Cantonese recipes through father-mother generation, seniors. Currently, the 4th generation heir is older than 68 years. There are 3 branches consisting of 1) Original branch 2) Samkong branch 3) Branch in front of Dao Rung School. It's the local food and the only place in Phuket is 1) Yihu Eh Chai (squid, morning glory) 2) "PEHTEOW NOODLE" (Hand-made noodles are specially formulated at the shop). 2.The process of making an old-fashioned "PEHTEOW NOODLE" can be divided into 2 parts, consisting of 1) Making noodles by hand (Special recipes) 2) Making soup (Special recipes) It's an ancient method using human labor. Now is a living museum. By being able to create income such as families and communities.The tourists can experience the line production by hand. The "PEHTEOW NOODLE" is one of the tourist routes of Phuket Old Town. With this living museum affecting tourism.

           The results of the small-group meeting found that the group of knowledgeers and practitioners There is a common concept in summary of the study of local wisdom in making noodle, case study: Noodle hand  Made "PEHTEOW NOODLE". Able to integrate cultural tourism However, when government agencies Private and civil society sectors. Requires planning and implementation seriously Able to create a network of Andaman tourism, both domestically and internationally. It is to create positive relationships between different regions of the world as well as the production of souvenir products. With the local economic unit able to support the creation of a micro-economy which is an important factor for development Resulting in sustainable macroeconomic stimulation