การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต<br>The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต
The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province


ไทย :

ชื่อเรื่อง  :           การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต  

ผู้วิจัย    :           สาวิตร พงศ์วัชร์

                       ยุทธพงษ์  ต้นประดู่

มหาวิทยาลัย        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          ปีที่พิมพ์  :    2563

 

 

 

บทคัดย่อ

 

 

           การวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประวัติของโรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษากระบวนการตีเหล็กของโรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต ขอบเขตของพื้นที่วิจัยคือ โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เป็นกรณีศึกษาแบบเจาะจง การศึกษาข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อยจำนวน 2 ครั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ครูภูมิปัญญาแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายอย่างละเอียด

          ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 บนถนนดีบุก ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โรงตีเหล็กแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ในอดีตมีการผลิตเครื่องมือทำเหมือง กงล้อเกวียน ตะปู กุญแจ ชะแลง ตรายี่ห้อของร้านเป็นตราดาบ กระทั่งยุคการทำเหมืองแร่สูญหายจากเกาะภูเก็ต โรงตีเหล็กนี้จึงเป็นแห่งสุดท้ายและรับตีเหล็กเฉพาะอุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ลูกค้าเป็นกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม เพราะคนส่วนใหญ่นิยมสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม 2) กระบวนการตีเหล็กของโรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น เป็นวิธีการตีเหล็กแบบโบราณโดยใช้แรงงานคนกับเตาไฟโบราณขนาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านวิถีการตีเหล็กแบบโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์การตีเหล็กซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนี้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มผู้รู้และผู้ปฏิบัติ มีแนวคิดร่วมกันโดยสรุปด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต สามารถบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แต่ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างจริงจัง สามารถสร้างเครือข่ายของด้านการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลก อีกทั้งการผลิตสินค้าที่ระลึก โดยหน่วยงานเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจระดับจุลภาคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างยั่งยืน

English :

TITLE               The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province

AUTHOR           Sawit Pongvat

                       Yuttapong  Tonpradoo

UNIVERSITY       Phuket  Rajabhat University          B.E.     2020

 

 

ABSTRACT

 

           The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province research employed qualitative methods. This research aimed to 1) study history the steel bar climber " TAI SOON AUUN " of Phuket Province 2) study the forging process offorms " TAI SOON AUUN " of Phuket Province. The areas of this research was Meuang district of Phuket Province. The methodology of this research included two stages. The key methods for data collection were the study of documents, observation, interviews, and two focus groups with stakeholders;  Phuket Culture board committees, Administrative Organization, and Performance Arts Program teachers. Data analysis was presented descriptively.

           The research findings showed 1) the history; The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN". it's located at number 2, built in 1924.It's on Dibuk Road, Old Phuket Town, Mueang Municipality, Mueang District, Phuket Province. The "TAI SOON AUUN" is more than 100 years old. In the past, mining tools, wheels, wagons, nails, keys and crowbar were produced.

The store's brand is a sword. Until the era of mining lost from Phuket Island So this is the last and the only smithery technician and construction equipment. The customers are specific groups of people. Because most people like products from industrial factories. 2) The forging process of the steel bar climber. It is an ancient forging method using human labor with large antique stoves. Nowadays is a living museum. Is a study site to study ancient ways of forging.

Tourists can experience the blacksmith, one of the tourist routes of Phuket Old Town.

           The results of the small group meeting found that a group of knowledgeers and practitioners There are common concepts summarized in the study of local wisdom. The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" able to integrate cultural tourism. However, when government agencies Private and civil society sectors Requires planning and implementation seriously able to create a network of Andaman tourism, both domestically and internationally.

Which is a positive relationship between regions of the world as well as the production of souvenir products. With the local economic unit able to support the creation of a micro-economy which is an important factor for development. These result macro and micro economics development