ระบำ “เรือกอและ” สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย<br>The Study “Kolek” Applied to Contemporary Dance

ระบำ “เรือกอและ” สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย
The Study “Kolek” Applied to Contemporary Dance


ไทย :

บทคัดย่อ

            การสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาประวัติ ลักษณะของเรือกอและ 2) เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำเรือกอและสู่นาฏกรรมร่วมสมัย งานสร้างสรรค์นี้ใช้ข้อมูลเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ กลุ่มผู้มีส่วนได้ – เสีย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสรรค์ พบว่า 1) เรือกอและ เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเข้ามาพร้อมกับการตั้งรกรากของชาวมุสลิมและการเผยแผ่ศาสนาอิสลามบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่อนุรักษ์เรือกอและ ที่มีความสำคัญคือ ตำบลปะเสยยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อัตลักษณ์ของเรือกอและคือ การต้านคลื่นลมที่มีความแรงและความสูง ทรงตัวดี คว่ำยาก เพราะขนาดของแคมเรือลึก ในอดีตสามารถออกทะเลลึกโดยการกางใบเรือ เรือกอและมี 2 ลักษณะคือ เรือกอและหัวยาวกับเรือกอและหัวสั้น สามารถแบ่งขนาดของเรือกอและเป็น 4 ขนาด โดยยึดความยาวของเรือ ประกอบด้วย 1) เรือกอและขนาดใหญ่ มีความยาว 25 ศอก 2) เรือกอและขนาดกลาง มีความยาว 22 ศอก 3) เรือกอและขนาดเล็ก มีความยาว 20 ศอก 4) ลูกเรือกอและมีความยาว 6 ศอก กระบวนการในการสร้างเรือกอและ ประกอบด้วย 1) การนำไม้เนื้อแข็งในท้องถิ่นที่มียางมาผึ่งแดด 2) การไสแต่งไม้ 3) การดัดไม้ให้มีลักษณะโค้งงอตามรูปทรงของเรือกอและ กระบวนการต่อเรือ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย เมื่อเรือกอและเป็นรูปร่างสมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนลวดลายนิยมใช้เขียนเรือกอและแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ลวดลายบริเวณหัวเรือ นิยมเขียนเป็นรูปสัตว์ในตำนานหรือสัตว์ในจินตนาการ เช่น พญานาค นก หนุมานจับมัจฉา ราหูอมจันทร์ เมขลาล่อแก้ว รามสูรขว้างขวาน เป็นต้น 2) ลวดลายบริเวณท้ายเรือ นิยมเขียนเป็นส่วนท่อนหางของสัตว์ประเภทนั้น 3) ลวดลายประกอบ นิยมเขียนเพื่อประกอบบริเวณหัวเรือ ท้ายเรือ ลำเรือ เช่น ลวดลายไทย ลวดลายเครือเถา ลวดลายดอกไม้ ลวดลายพื้นบ้าน ลวดลายแบบจีน ลวดลายแบบมุสลิม ลวดลายอาหรับ รูปทรงเรขาคณิต 4) ลวดลายสร้างสรรค์ เป็นการผสมผสานลวดลายจาก 3 วัฒนธรรมคือ ลวดลายไทย ลวดลายจีนและลวดลายมลายู 2. การสร้างสรรค์ระบำ “เรือกอและ” สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ กิจกรรมก่อนการออกเรือ กิจกรรมระหว่างการออกเรือ กิจกรรมภายหลังเรือกอและเข้าเทียบชายฝั่ง 3. ภาคใต้มีความหลากหลายของวัฒนธรรมแต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการรุกล้ำพื้นที่ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศประจำท้องถิ่นถูกทำลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาคได้และสามารถรักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ อีกทั้งเมื่อนำมาประยุกต์สู่งานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยต้องให้กลุ่มคนท้องถิ่นเกิดการยอมรับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวสำหรับนักแสดง

English :

Abstract

            The aims of this creative are: 1. To study the history of “Kolek” 2) In order to create the performance of the “Kolek” into contemporary dances. The creative was based came from primary and secondary sources, including various documents, observations, interviews, and focus groups discussions. Key informants Casual informants and Stake – holder. The analysis of data found that 1) “Kolek” It is a wisdom that has been passed down since the Sukhothai period (by entering with Muslim colonization and propagation of Islam : The southern region of Thailand) The “Kolek” conservation area and that important is “Paseyawo” Sai Buri District, Pattani Province. The identity of the “Kolek” is the strong wind resistance and altitude resistance, The poised because of the depth of the boat cam. The “Kolek” there are 2 types of clones and long heads and clown boats and short heads. It's can be divided into 4 sizes according to the length of the boat. : 1) The “Kolek” large ships are 25 cubits long 2) The “Kolek” medium-sized boats are 22 cubits in length 3) The “Kolek” Small, length 20 cubits 4) The “Lok Kolek” has a length of 6 cubits. The process of building a “Kolek” consisting of 1) The bringing local hardwood with rubber to direct sunlight 2) The planing wood 3) The bending of the wood to be bent according to the shape of the boat and clump.  The shipbuilding process is divided into 3 parts which are (central header and footer). when the boat is “Kolek” is in perfect shape the next step is the pattern of writing is popularly used to write the “Kolek” is divided into 3 parts: 1) The Bow pattern 2) The Stern pattern 3) The Popular composition written for assembling the bow of the stern 4) The Creative pattern is a combination of patterns from 3 cultures, namely Thai pattern, Chinese pattern and Malay pattern 2.The creation of the “Kolek” to the contemporary dance consists of 3 parts which are 1) The Activities before setting sail 2) The Activities during the sail 3) The Activities after the boat and the coast. 3. The southern region is diverse in culture, but with the rapidly changing globalization resulting in problems of encroaching on natural areas. The local ecosystems were destroyed.  The applied to create economies at both micro and macro levels and able to maintain the inventive. When applied to craftsmanship, the local group must accept to prevent the consequences and suitable for movement for actors