ระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรม<br>The education orchid to Creative Dance

ระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรม
The education orchid to Creative Dance


ไทย :

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 2) เพื่อประดิษฐ์สร้างผลงานสร้างสรรค์ชุดระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรม วิธีการวิจัย ผู้สร้างสรรค์ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดง ทั้งทฤษฎีการเคลื่อนไหว การแปรแถว ท่ารำ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประดิษฐ์สร้างระบำ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว นำข้อมูลดิบที่ได้มาคัดเลือกเบื้องต้น ก่อนที่จะนำมาประดิษฐ์สร้างเป็นท่ารำ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาความเหมาะสมทั้งท่ารำ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ซึ่งสามารถนำเสนอในรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ หลังจากเสร็จกระบวนการจึงนำออกทดลองแสดง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์และผู้ชมได้วิพากษ์วิจารณ์ นำข้อติชมนั้นมาปรับปรุงแก้ไขและนำชุดระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรมที่สมบูรณ์เผยแพร่แก่สาธารณชน ผลการวิจัยพบว่า 1) กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ที่สำคัญมี 2 แหล่งใหญ่คือ 1) ลาตินอเมริกา และ 2) เอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะในประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ มีลักษณะเด่นคือ ลักษณะของราก ลักษณะของลำต้น ลักษณะของใบ ลักษณะของช่อดอก ลักษณะของดอก ลักษณะของเกสร ลักษณะของผลหรือฝัก กระบวนการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ประกอบด้วย 1) แสงสว่าง 2) ความชื้น 3) อุณหภูมิ 4) อากาศ 5) อาหาร และ 6) ศัตรูของกล้วยไม้ โดยองค์ประกอบทั้ง 6 ประเภทข้างต้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 2) การประดิษฐ์สร้างผลงานสร้างสรรค์ชุดระบำกล้วยไม้ศรัทธาธรรม ผู้วิจัยนำกล้วยไม้นามพระราชทานจำนวน 7 สายพันธุ์ มาสร้างสรรค์สู่การแสดงโดยนำลักษณะเด่นของกล้วยไม้ ประกอบด้วย ดอก ช่อดอก กิ่ง ก้าน การเคลื่อนไหว กิ่ง ก้าน (สีสัน พื้นผิว ขนาด สัดส่วน ที่เลียนแบบจากกล้วยไม้) มาประยุกต์สู่การแสดงสร้างสรรค์

English :

Abstract

The education orchid to Creative Dance This research is employed qualitative methods. This research aimed to 1) To study the growth process of orchids 2) In order to create and create creative works of the Faith Dharma Orchid Set. Research methods the creators studied basic information about the components of creative performance. Theory of movement, variation, dance moves, costumes, music and songs. As well as information about various orchid species to be used as information in the creation of the dance. When the researcher got the basic information preliminary selected raw data before being used to create a dance posture, music and music costumes. By analyzing the data to find the suitable costume, music and theme music. Which can be presented in the form of creative performances after finishing the process, take it out and experiment, show. By allowing the expert in dance and audiences to criticize. Bring that feedback to improve and publish the complete set of the faith orchid orchids to the public. The research findings showed The orchids are monocotyledon plants its have 2 major sources of orchids: 1) Latin America 2) Asia Pacific Especially in Thailand, the environment is favorable for the growth of orchids. Its distinctive features : Root characteristics, stem characteristics, leaf characteristics, inflorescences, flower characteristics, pollen characteristics Fruit or pods characteristics. The growth process of orchids consists of 1) Lighting 2) Humidity 3) Temperature 4) Air 5) Food and 6) Pests of orchids. With all 6 types of components above affecting the growth of orchids. 2) The creation of creative creation of the Faith Dharma Orchid Dance Set. The researcher brought 7 royal orchid species named. Be creative to the show by bringing the distinctive characteristics of orchids. Consists of inflorescences, branches, motions. (Colors, textures, sizes, proportions that are mimicked from orchids) applied to the creative show