การประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว<br>HIV program prevention by using youth’s behavior modification program perception among students of Kham Mouane Technical-Vocation College in Lao-PDR

การประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
HIV program prevention by using youth’s behavior modification program perception among students of Kham Mouane Technical-Vocation College in Lao-PDR