ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน<br>Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients


ไทย :

จากสถิติจำนวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจของประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งสถิติจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของโรงพยาบาลขอนแก่นที่สูงขึ้นในทุกปี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พร้อมทั้งสร้างสมการประมาณความน่าจะเป็นของผลการรักษาเพื่อพยากรณ์ผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่กลุ่มโรคหัวใจ และรับไว้ในการรักษาที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2556–2560 จำนวน 5,892 คน แบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามชนิดของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและเพศ คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จำนวนตัวอย่าง 375 คนและสุ่มอย่างแบบมีระบบจากแต่ละชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) โดยเรียงตามอายุของผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินผู้ป่วยแรกรับและทะเบียนประวัติผู้ป่วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ การทดสอบไคกำลังสองของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกทวิภาค (Binary logistic regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด Non STEMI จำนวน 215 คน (ร้อยละ 57.3) รองลงมาจะเป็นชนิด Acute STEMI จำนวน 125 คน (ร้อยละ 33.3) และชนิด Unstable angina จำนวน 35 คน (ร้อยละ 9.3) และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยเพศชายซึ่งมีจำนวน 234 คน (ร้อยละ 62.4) มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 274 คน (ร้อยละ 73.1)

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาได้แก่ ตัวแปรเพศ อายุ ระดับความรู้สึกตัว ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สัญญาณชีพจร อัตราการหายใจ การเป็นโรคเบาหวาน สิทธิการรักษาพยาบาล และชนิดของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระร่วมกัน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสที่จะมีผลการรักษาที่ดีขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่อายุน้อย อาการแรกรับมาแบบรู้สึกตัว มีอัตราการหายใจที่ปกติ ไม่มีโรคเบาหวาน และเป็นโรคหัวใจขาดเลือดชนิด Unstable angina จะส่งผลทางบวกต่อโอกาสที่จะมีผลการรักษาที่ดีขึ้น โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถพยากรณ์ผลการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 88.8

English :

From the data of the number of patients and the mortality rate of coronary artery disease in the country that have been likely to increase.  Including the number of patients with acute ischemic heart disease at Khon Kaen Hospital which has been increasing in every year.  Therefore, this research purposes were to study factors relating to the treatment outcomes and making an equation to estimate the probability to predict the treatment outcome of the acute-angina patients at Khon Kaen Hospital. The population was the 5,892 acute-angina patients of heart diseases and being admitted at medicine wards at Khon Kaen Hospital during fiscal years of 2013-2017; divided into stratified sampling by the types of acute angina and genders; calculated the sizes of the samplings by Taro Yamane’s formula resulting 375 samplings; and random selected by Stratified Systematic Sampling systematic selected by patients’ ages. The tools used in this study were the initial assessment for new out-patient and patient records. The statistics used in analyzing data were frequency, percentage, Pearson’s Chi-squared test, and Binary logistic regression analysis. The study showed that the largest group of samples, 215 patients or 57.3 % was Non STEMI; the second Acute STEMI, 125 or 33.3%; and the Unstable angina had 35 patients or 9.3%. The majority patients were male, 234 patients (62.4%). The numbers of patients in the age group of 60 and older was 274 (73.1%).

The analysis of factors relating the treatment outcomes of acute-angina patients were variables of gender, age, level of consciousness, smoking behavior, drinking alcohol history, vital signs, respiration rate, having or not having diabetes, type of medical fee rights , and types of acute angina

Considering all of predictors, the factors effecting the chances to have better treatment outcomes of acute-angina patients were variables of age, level of consciousness, respiration rate, having or not having diabetes, and types of acute angina. All the variables could accurately predict the treatment outcome of acute-angina patients at 88.8 %.