การสร้างแบบจำลองความสัมพันะ์เชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากร<br>Scopus Q4_Spatial relationship modeling for urban environmental factors analysis to population density change

การสร้างแบบจำลองความสัมพันะ์เชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากร
Scopus Q4_Spatial relationship modeling for urban environmental factors analysis to population density change


ไทย :

Changes in land use directly affect population changes. Population forecasts in grid units are critical to implementing the results of urban development planning. The study created a whole model of the synthesis of physical autonomous variables so that they could analyze the relationship to population changes attributed to the X1 (the vegetation conservation index that calculation from difference percentage of summation of NDVI cell), X2 (the miscellaneous conservation index that calculation from the difference percentage of miscellaneous area), X3 (the difference percentage of built-up area), X4 (the volume of road network of block), X5 (the normalized distance index from center point of block) and Y = the difference value between the population density of block each. Results from the OLS model analysis showed that independent variables X4 and X5 correlated positively and negatively to significant population changes per grid unit (1 sq.km.).

English :

Changes in land use directly affect population changes. Population forecasts in grid units are critical to implementing the results of urban development planning. The study created a whole model of the synthesis of physical autonomous variables so that they could analyze the relationship to population changes attributed to the X1 (the vegetation conservation index that calculation from difference percentage of summation of NDVI cell), X2 (the miscellaneous conservation index that calculation from the difference percentage of miscellaneous area), X3 (the difference percentage of built-up area), X4 (the volume of road network of block), X5 (the normalized distance index from center point of block) and Y = the difference value between the population density of block each. Results from the OLS model analysis showed that independent variables X4 and X5 correlated positively and negatively to significant population changes per grid unit (1 sq.km.).