ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร Capsaiciniods ของพริกสายพันธ์พื้นเมืองในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>Correlation between Capsaiciniods Content of Local Hot Peper (Capsicum spp.) on Saline Soil in the North-East of Thailand

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร Capsaiciniods ของพริกสายพันธ์พื้นเมืองในพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Correlation between Capsaiciniods Content of Local Hot Peper (Capsicum spp.) on Saline Soil in the North-East of Thailand


-

-