กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอวาปีปทุม อำเภอกุดรังและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม<br>The Process of creating Networks for Groups of Occupation : A Case Study of Mud-mee textile groups in Wapipatum,kudrang District,Mahasarakham Province.

กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอวาปีปทุม อำเภอกุดรังและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
The Process of creating Networks for Groups of Occupation : A Case Study of Mud-mee textile groups in Wapipatum,kudrang District,Mahasarakham Province.


-

-