ความหลากชนิดและศักยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม

ความหลากชนิดและศักยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม


-

-