วิวัฒนาการและการกระจายตัวทางชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังยุคครีเตเชียสตอนต้น ในเขตภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วิวัฒนาการและการกระจายตัวทางชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังยุคครีเตเชียสตอนต้น ในเขตภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


-

-