การศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา<br>The Study of personnel’ Attitude Toward Quality Curriculum Assurance :Ohec

การศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
The Study of personnel’ Attitude Toward Quality Curriculum Assurance :Ohec


-

-