การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำมะนาวเทียมสำหรับปรุงอาหารด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี<br>Determination of cadmium and lead contaminants in artificial lime juice for cooking by flame atomic absorption spectrometry

การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำมะนาวเทียมสำหรับปรุงอาหารด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
Determination of cadmium and lead contaminants in artificial lime juice for cooking by flame atomic absorption spectrometry


-

-