ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) of fermented herbs with lactic acid bacteria ของสมุนไพรที่หมักร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติค

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) of fermented herbs with lactic acid bacteria ของสมุนไพรที่หมักร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติค


-

-