อิทธิพลของเทคโนโลยีพลาสมาเย็นและสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อสารกลูโคซิโนเลท ไอโซไธโอเนทและฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนของผักท้องถิ่นไทย

อิทธิพลของเทคโนโลยีพลาสมาเย็นและสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อสารกลูโคซิโนเลท ไอโซไธโอเนทและฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนของผักท้องถิ่นไทย


-

-