การศึกษาการเปลี่ยนประจุเป็นสปินในสารกึ่งโลหะไวล์-คอนโด

การศึกษาการเปลี่ยนประจุเป็นสปินในสารกึ่งโลหะไวล์-คอนโด


-

-