การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ปลอดโรคตายพรายโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช<br>Research and technological transfer of micropropagation of Panama disease free - Musa ABB cv. (Kluai Namwa) using plant tissue culture

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ปลอดโรคตายพรายโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Research and technological transfer of micropropagation of Panama disease free - Musa ABB cv. (Kluai Namwa) using plant tissue culture