ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บโค Rhipicephalus microplus ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย<br>Genetic diversity of cattle tick, Rhipicephalus microplus in northeast Thailand

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บโค Rhipicephalus microplus ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Genetic diversity of cattle tick, Rhipicephalus microplus in northeast Thailand