การแปรผันทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ลำไส้ Hypoderaeum conoideum ที่ติดเชื้อในเป็ดไล่ทุ่งในประเทศไทย โดยใช้ส่วนของ internal transcribed spacer (ITS) เป็นเครื่องหมายบ่งชี้<br>Genetic variation of intestinal trematode, Hypoderaeum conoideum infected free-grazing ducks in Thailand inferred by using internal transcribed spacer (ITS) sequence

การแปรผันทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ลำไส้ Hypoderaeum conoideum ที่ติดเชื้อในเป็ดไล่ทุ่งในประเทศไทย โดยใช้ส่วนของ internal transcribed spacer (ITS) เป็นเครื่องหมายบ่งชี้
Genetic variation of intestinal trematode, Hypoderaeum conoideum infected free-grazing ducks in Thailand inferred by using internal transcribed spacer (ITS) sequence