ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย<br>Genetic diversity of Red headed Lizard (Calotes versicolor) in northern Thailand

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
Genetic diversity of Red headed Lizard (Calotes versicolor) in northern Thailand