ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากรากองุ่นป่า (Ampelocissus martini Planch.) เพื่อใช้เป็นสารทางเลือกในการป้องกันโรค<br>Biological activity of wide grape (Ampelocissus martini Planch.) root extracts using as alternative substances for diseases protection

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากรากองุ่นป่า (Ampelocissus martini Planch.) เพื่อใช้เป็นสารทางเลือกในการป้องกันโรค
Biological activity of wide grape (Ampelocissus martini Planch.) root extracts using as alternative substances for diseases protection


-

-