ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภท<br>Experience of Using Isan Traditional Wisdom for Health care among Patients with Schizophrenia

ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภท
Experience of Using Isan Traditional Wisdom for Health care among Patients with Schizophrenia


-

-