โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนสายตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563<br>Labor Markets Opportunities and Challenges.of Thai-Chinese High Speed Rail Project in North Eastern region: A Case Study of Mahasarakham Universitys Students in Academic Year 2020

โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนสายตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563
Labor Markets Opportunities and Challenges.of Thai-Chinese High Speed Rail Project in North Eastern region: A Case Study of Mahasarakham Universitys Students in Academic Year 2020