การพัฒนากระบวนการนำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปกิบัติ ของโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี<br>Developing process oriented the School Curriculum in Sufficiency Economy at danyaipittayakarn School Phasuk Subdistrict Wangsammo District Udonthani

การพัฒนากระบวนการนำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปกิบัติ ของโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
Developing process oriented the School Curriculum in Sufficiency Economy at danyaipittayakarn School Phasuk Subdistrict Wangsammo District Udonthani


-

-