การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนดานใหญ่ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี<br>The Participatory in Learning Process with a Local Wisdom Learning Resources at ban Danyai Phasuk Subdistrict Wangsammo District Udonthani

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนดานใหญ่ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
The Participatory in Learning Process with a Local Wisdom Learning Resources at ban Danyai Phasuk Subdistrict Wangsammo District Udonthani


-

-