ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - - - 2 2 1 13 17

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 38 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ลักษณะงานโน้ตเพลง (เลขที่ 377453)
Title : Copyright of karma music Music score (No. 377453)

2 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม (เลขที่ 377454)
Title : Copyright for drama work (No. 377454)

3 Title : Karyological study of three native species of the genus Alocasia (Araceae) in the northeast of Thailand
Journal : Nucleus
| Pages : 1-5
4 Title : Verification of genus Landouria Godwin-Austen, 1918 from Thailand (Gastropoda: Stylommatophora: Camaenidae) with description of new species and genital system Raffles Bulletin of Zoology. 67: 298-305
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 67 | Issue : 1 | Pages : 298-305
5 ชื่อผลงาน : จากงูกลายเป็นคน จากคนกลายเป็นงู: ความลักลั่นของความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์ในนวนิยายเรื่อง "นาคี"
Journal : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ( - )
Volume : 26 | Issue : 1 | Pages : 153-178
6 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

7 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

8 ชื่อผลงาน : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations
Title : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations

9 ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตการเร่งการลุกลามของไฟป่าด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
Title : ISI (Q4) impactor factor 1.18_Spatial Environmental Modeling for Wildfire Progression Accelerating Extent Analysis using Geo-informatics

Journal : Polish Journal of Environmental Studies
10 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่อเส้นทางการไหลของน้าบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Title : TCI (Teir1)_An Analysis of Build-Up Growth Impacts to Water Stream Line of Motorway-6 Project End Point in Muaeng District of Nakhon Ratchasima Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University Journal of Science and Technology )
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 301
11 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
12 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
13 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
14 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม เลขที่ 370916
Title : Copyright of literary works No. 370916

15 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม เลขที่ 370913
Title : Copyright for drama No. 370913

16 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัยนและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดตรีผลา
Title : ACUTE AND SUBACUTE ORAL TOXICITY EVALUATION OF THE WATER EXTRACT OF TRIPHALA FORMULATION IN RATS

Journal : IJBPAS
Volume : 4 | Issue : 8 | Pages : 779-792
17 Title : Tracking People and Objects with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 206-210
18 Title : A Machine Learning Approach for Detecting Distributed Denial of Service Attacks
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 146-149
19 ชื่อผลงาน : โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกสำหรับการจำแนกพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
Title : Deep Convolutional Neural Networks for Plant Recognition in the Natural Environment

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 38 | Issue : 2 | Pages : 113-124
20 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
21 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
22 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
23 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
24 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
25 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Title : Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of science and technology Mahasarakham University )
Volume : 37 | Issue : 1 | Pages : 130-135
26 Title : APPLICATION OF GEO-INFORMATICS ENGINEERING TO ESTIMATE ABOVE-GROUND CARBON SEQUESTRATION
Journal : Engineering Review
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 303-308
27 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ
Title : Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 ( - )
| Pages : 1099-1106
28 Title : New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand
Journal : Phytotaxa
Volume : 385 | Issue : 1 | Pages : 043–047
29 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
30 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
31 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงคัภพะในส้มหอม
Title : Factors influencing callus induction and somatic embryo in Citrus japonica Thunb. from embryo culture

32 ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการหาคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่และวิธีการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม
Title : Comparative Study Between Local Descriptors and Deep Learning for Silk Pattern Image Retrieval

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 37 | Issue : 6 | Pages : 736-746
33 ชื่อผลงาน : การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title : The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham Province

Journal : นเรศวรวิจัย ครั้งที 13 ( - )
| Pages : 1445-1464
34 ชื่อผลงาน : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil

Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ( Thai Journal of Pharmaceutical Sciences )
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
35 ชื่อผลงาน : ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะ
Title : ไม่มี

36 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
37 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
38 Title : Lectotypification in Ardisia alata H.R. Fletcher (Primulaceae)