ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 - - 2 2 3 14 25 30 12

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 90 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การพัฒนากาบชกสู่เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง
Title : The development of “Chok” local plant in kind of palm to "Jungsui" Creative dance uniform in Thailand

Journal : จิตวิทยาและการศึกษา ( PHYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) )
Volume : 00333077 | Issue : 58(1) | Pages : 1369-1372
2 Title : Antioxidant and anti-inflammatory activities of Oroxylum indicum Kurz (L.) fruit extract in lipopolysaccharidestimulated
Journal : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
Volume : 20 | Issue : 4 | Pages : 833-838
3 Title : Oroxylum indicum Kurz (L.) Seed Extract Exerts Antioxidant and Anti‑Inflammatory Effects on Lipopolysaccharide‑Stimulated BV2 Microglial Cells
Journal : Pharmacognosy Magazine
Volume : acceptrd
4 ชื่อผลงาน : การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นอุตสาหกรรมผ้าไหมทอมือ
Title : Water Footprint Assessment of Hand-woven Silk Production.

Journal : Water and Environment Journal
| Issue : 35 | Pages : 847-857
5 ชื่อผลงาน : การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นอุตสาหกรรมผ้าไหมทอมือ
Title : Water Footprint Assessment of Hand-woven Silk Production.

Journal : Water and Environment Journal
| Issue : 35 | Pages : 847-857
6 Title : Lessons learned from the achievement and implementation of interprofessional education in Thailand
Journal : International Journal Medical Education (IJME)
Volume : 12 | Pages : 125-126
7 Title : Lessons learned from the achievement and implementation of interprofessional education in Thailand
Journal : International Journal Medical Education (IJME)
Volume : 12 | Pages : 125-126
8 Title : Lessons learned from the achievement and implementation of interprofessional education in Thailand
Journal : International Journal Medical Education (IJME)
Volume : 12 | Pages : 125-126
9 Title : Effects of Home-Based Care Inter-Professional Education on Students’ Outcomes: Mahasarakham University Experiences
Journal : Medical Science Educator
Volume : 31 | Pages : 677-685
10 Title : Effects of Home-Based Care Inter-Professional Education on Students’ Outcomes: Mahasarakham University Experiences
Journal : Medical Science Educator
Volume : 31 | Pages : 677-685
11 Title : Effects of Home-Based Care Inter-Professional Education on Students’ Outcomes: Mahasarakham University Experiences
Journal : Medical Science Educator
Volume : 31 | Pages : 677-685
12 Title : New material of Phuwiangvenator yaemniyomi (Dinosauria: Theropoda) from the type locality: implications for the early evolution of Megaraptora.
Journal : Cretaceous Research
13 Title : Karyological study of three native species of the genus Alocasia (Araceae) in the northeast of Thailand
Journal : Nucleus
| Pages : 1-5
14 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ลักษณะงานโน้ตเพลง (เลขที่ 377453)
Title : Copyright of karma music Music score (No. 377453)

15 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม (เลขที่ 377454)
Title : Copyright for drama work (No. 377454)

16 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
17 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
18 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
19 Title : Detection of antimicrobial resistance genes of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Escherichia coli isolated from the water supply of smallholder dairy farms in Saraburi and Maha Sarakham, Thailand
Journal : International Journal of One Health
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 1-5
20 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต
Title : The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
21 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต
Title : The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
22 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
23 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
24 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
25 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
26 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
27 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
28 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
29 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
30 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
31 Title : Changes of Phytochemical Contents in Sweet and Waxy Corn (Zea mays L.) as Affected by Cultivars and Growth Stages
Journal : Current Nutrition & Food Science
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 162-169
32 Title : Changes of Phytochemical Contents in Sweet and Waxy Corn (Zea mays L.) as Affected by Cultivars and Growth Stages
Journal : Current Nutrition & Food Science
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 162-169
33 Title : Dietary sources of melatonin and benefits from production of high melatonin pasteurized milk
Journal : JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 57 | Issue : 6 | Pages : 2026–2037
34 Title : Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology
Journal : Heliyon
Volume : 5 | Issue : 11 | Pages : e02939
35 Title : Influence of pH, temperature, and light on the stability of melatonin in aqueous solutions and fruit juices
Journal : Heliyon
Volume : 6 | Issue : 3 | Pages : e03648
36 Title : Influence of pH, temperature, and light on the stability of melatonin in aqueous solutions and fruit juices
Journal : Heliyon
Volume : 6 | Issue : 3 | Pages : e03648
37 Title : Natural Colorant from Black Rice Bran Improves Functional Properties and Consumer Acceptability of Yogurt
Journal : Pakistan Journal of Nutrition
Volume : 18 | Issue : 6 | Pages : 587-594
38 ชื่อผลงาน : การสร้างแบบจำลองความสัมพันะ์เชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากร
Title : Scopus Q4_Spatial relationship modeling for urban environmental factors analysis to population density change

Journal : นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ( Ecology, Environment and Conservation )
Volume : 26 | Issue : 3 | Pages : 467-474
39 ชื่อผลงาน : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.
Title : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.

40 ชื่อผลงาน : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.
Title : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.

41 ชื่อผลงาน : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.
Title : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.

42 ชื่อผลงาน : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.
Title : Comparative FISH mapping of microsatellite dispersions and TTAGGG sequences to chromosomes of two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand.

43 Title : Verification of genus Landouria Godwin-Austen, 1918 from Thailand (Gastropoda: Stylommatophora: Camaenidae) with description of new species and genital system Raffles Bulletin of Zoology. 67: 298-305
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 67 | Issue : 1 | Pages : 298-305
44 ชื่อผลงาน : จากงูกลายเป็นคน จากคนกลายเป็นงู: ความลักลั่นของความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์ในนวนิยายเรื่อง "นาคี"
Journal : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ( - )
Volume : 26 | Issue : 1 | Pages : 153-178
45 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

46 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

47 ชื่อผลงาน : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations
Title : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations

48 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่อเส้นทางการไหลของน้าบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Title : TCI (Teir1)_An Analysis of Build-Up Growth Impacts to Water Stream Line of Motorway-6 Project End Point in Muaeng District of Nakhon Ratchasima Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University Journal of Science and Technology )
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 301
49 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
50 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
51 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
52 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม เลขที่ 370916
Title : Copyright of literary works No. 370916

53 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม เลขที่ 370913
Title : Copyright for drama No. 370913

54 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัยนและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดตรีผลา
Title : ACUTE AND SUBACUTE ORAL TOXICITY EVALUATION OF THE WATER EXTRACT OF TRIPHALA FORMULATION IN RATS

Journal : IJBPAS
Volume : 4 | Issue : 8 | Pages : 779-792
55 Title : Tracking People and Objects with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 206-210
56 Title : A Machine Learning Approach for Detecting Distributed Denial of Service Attacks
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 146-149
57 ชื่อผลงาน : โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกสำหรับการจำแนกพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
Title : Deep Convolutional Neural Networks for Plant Recognition in the Natural Environment

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 38 | Issue : 2 | Pages : 113-124
58 ชื่อผลงาน : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis
Title : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis

Journal : Caryologia ( Caryologia )
Volume : 72(1): | Issue : 10th May 2019 | Pages : 23-28
59 ชื่อผลงาน : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis
Title : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis

Journal : Caryologia ( Caryologia )
Volume : 72(1): | Issue : 10th May 2019 | Pages : 23-28
60 ชื่อผลงาน : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis
Title : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis

Journal : Caryologia ( Caryologia )
Volume : 72(1): | Issue : 10th May 2019 | Pages : 23-28
61 ชื่อผลงาน : ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Title : Knowledge, attitude and prevention behavior related to HIV/AIDS among students of a college in Lao-PDR: a cross-sectional study

62 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Title : HIV program prevention by using youth’s behavior modification program perception among students of Kham Mouane Technical-Vocation College in Lao-PDR

63 Title : Ohmic heating assisted extraction improves the concentrations of phytochemicals in rice bran oil and unsaponifiable matter
Journal : International Food Research Journal
Volume : 26 | Issue : 4 | Pages : 1389-1396
64 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

65 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

66 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

67 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

68 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
69 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
70 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
71 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
72 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
73 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Title : Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of science and technology Mahasarakham University )
Volume : 37 | Issue : 1 | Pages : 130-135
74 Title : APPLICATION OF GEO-INFORMATICS ENGINEERING TO ESTIMATE ABOVE-GROUND CARBON SEQUESTRATION
Journal : Engineering Review
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 303-308
75 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ
Title : Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 ( - )
| Pages : 1099-1106
76 Title : New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand
Journal : Phytotaxa
Volume : 385 | Issue : 1 | Pages : 043–047
77 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
78 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
79 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงคัภพะในส้มหอม
Title : Factors influencing callus induction and somatic embryo in Citrus japonica Thunb. from embryo culture

80 ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการหาคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่และวิธีการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม
Title : Comparative Study Between Local Descriptors and Deep Learning for Silk Pattern Image Retrieval

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 37 | Issue : 6 | Pages : 736-746
81 Title : Muangnua arborea, a new semislug (Gastropoda, Stylommatophora, Helicarionidae, Durgellininae) from Loei Province, northeastern Thailand
Journal : Zookeys
Volume : 894 | Pages : 19–32
82 ชื่อผลงาน : การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title : The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham Province

Journal : นเรศวรวิจัย ครั้งที 13 ( - )
| Pages : 1445-1464
83 Title : Extraction solvents affecting phytochemicals in food colorant prepared from purple glutinous rice bran
Journal : APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume : 60 | Issue : 2 | Pages : 181-189
84 Title : Influence of sodium chloride and vacuum impregnation on the quality and bioactive compounds of parboiled glutinous rice. Journal of Food Science and Technology
Journal : JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 54 | Issue : 7 | Pages : 1990-1998
85 ชื่อผลงาน : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil

Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ( Thai Journal of Pharmaceutical Sciences )
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
86 ชื่อผลงาน : ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะ
Title : ไม่มี

87 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
88 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
89 Title : Development of Thai textile products from Bamboo fibers fabrics dyed with natural indigo
Journal : Asian Journal of Textile
Volume : 2 | Issue : 3 | Pages : 44-50
90 Title : Lectotypification in Ardisia alata H.R. Fletcher (Primulaceae)