ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 - - 2 2 3 14 25 30 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 78 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Karyological study of three native species of the genus Alocasia (Araceae) in the northeast of Thailand
Journal : Nucleus
| Pages : 1-5
2 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ลักษณะงานโน้ตเพลง (เลขที่ 377453)
Title : Copyright of karma music Music score (No. 377453)

3 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม (เลขที่ 377454)
Title : Copyright for drama work (No. 377454)

4 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
5 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
6 Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
Journal : Cretaceous Research
Volume : 109
7 Title : Detection of antimicrobial resistance genes of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Escherichia coli isolated from the water supply of smallholder dairy farms in Saraburi and Maha Sarakham, Thailand
Journal : International Journal of One Health
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 1-5
8 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต
Title : The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
9 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต
Title : The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
10 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
11 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
12 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
13 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
14 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

Journal : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
15 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
16 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
17 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
18 Title : Cytotoxicity of selenium-enriched chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra L.) seedlings against Caco-2, MCF-7 and HepG2 cancer cells.
Journal : Pharmacogn Journal
Volume : 12 | Issue : 4 | Pages : 674-681
19 Title : Changes of Phytochemical Contents in Sweet and Waxy Corn (Zea mays L.) as Affected by Cultivars and Growth Stages
Journal : Current Nutrition & Food Science
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 162-169
20 Title : Changes of Phytochemical Contents in Sweet and Waxy Corn (Zea mays L.) as Affected by Cultivars and Growth Stages
Journal : Current Nutrition & Food Science
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 162-169
21 Title : Dietary sources of melatonin and benefits from production of high melatonin pasteurized milk
Journal : JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 57 | Issue : 6 | Pages : 2026–2037
22 Title : Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology
Journal : Heliyon
Volume : 5 | Issue : 11 | Pages : e02939
23 Title : Influence of pH, temperature, and light on the stability of melatonin in aqueous solutions and fruit juices
Journal : Heliyon
Volume : 6 | Issue : 3 | Pages : e03648
24 Title : Influence of pH, temperature, and light on the stability of melatonin in aqueous solutions and fruit juices
Journal : Heliyon
Volume : 6 | Issue : 3 | Pages : e03648
25 Title : Natural Colorant from Black Rice Bran Improves Functional Properties and Consumer Acceptability of Yogurt
Journal : Pakistan Journal of Nutrition
Volume : 18 | Issue : 6 | Pages : 587-594
26 ชื่อผลงาน : การสร้างแบบจำลองความสัมพันะ์เชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากร
Title : Scopus Q4_Spatial relationship modeling for urban environmental factors analysis to population density change

Journal : นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ( Ecology, Environment and Conservation )
Volume : 26 | Issue : 3 | Pages : 467-474
27 ชื่อผลงาน : ลักษณะทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์และการทำแผนที่โครโมโซมของไมโครแซทเทลไลต์และบนเทโลเมอริกซ้ำในตุ๊กแกป่า 2 ชนิด (Reptilia, Gekkonidae) จากประเทศไทย
Title : Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand

28 ชื่อผลงาน : ลักษณะทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์และการทำแผนที่โครโมโซมของไมโครแซทเทลไลต์และบนเทโลเมอริกซ้ำในตุ๊กแกป่า 2 ชนิด (Reptilia, Gekkonidae) จากประเทศไทย
Title : Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand

29 ชื่อผลงาน : ลักษณะทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์และการทำแผนที่โครโมโซมของไมโครแซทเทลไลต์และบนเทโลเมอริกซ้ำในตุ๊กแกป่า 2 ชนิด (Reptilia, Gekkonidae) จากประเทศไทย
Title : Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand

30 ชื่อผลงาน : ลักษณะทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์และการทำแผนที่โครโมโซมของไมโครแซทเทลไลต์และบนเทโลเมอริกซ้ำในตุ๊กแกป่า 2 ชนิด (Reptilia, Gekkonidae) จากประเทศไทย
Title : Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand

31 Title : Verification of genus Landouria Godwin-Austen, 1918 from Thailand (Gastropoda: Stylommatophora: Camaenidae) with description of new species and genital system Raffles Bulletin of Zoology. 67: 298-305
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 67 | Issue : 1 | Pages : 298-305
32 ชื่อผลงาน : จากงูกลายเป็นคน จากคนกลายเป็นงู: ความลักลั่นของความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์ในนวนิยายเรื่อง "นาคี"
Journal : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ( - )
Volume : 26 | Issue : 1 | Pages : 153-178
33 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

34 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

35 ชื่อผลงาน : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations
Title : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations

36 ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่อเส้นทางการไหลของน้าบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Title : TCI (Teir1)_An Analysis of Build-Up Growth Impacts to Water Stream Line of Motorway-6 Project End Point in Muaeng District of Nakhon Ratchasima Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University Journal of Science and Technology )
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 301
37 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
38 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
39 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
40 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม เลขที่ 370916
Title : Copyright of literary works No. 370916

41 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม เลขที่ 370913
Title : Copyright for drama No. 370913

42 ชื่อผลงาน : การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัยนและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดตรีผลา
Title : ACUTE AND SUBACUTE ORAL TOXICITY EVALUATION OF THE WATER EXTRACT OF TRIPHALA FORMULATION IN RATS

Journal : IJBPAS
Volume : 4 | Issue : 8 | Pages : 779-792
43 Title : Tracking People and Objects with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 206-210
44 Title : A Machine Learning Approach for Detecting Distributed Denial of Service Attacks
Journal : IEEE ( Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON) )
| Pages : 146-149
45 ชื่อผลงาน : โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกสำหรับการจำแนกพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
Title : Deep Convolutional Neural Networks for Plant Recognition in the Natural Environment

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 38 | Issue : 2 | Pages : 113-124
46 ชื่อผลงาน : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis
Title : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis

Journal : Caryologia ( Caryologia )
Volume : 72(1): | Issue : 10th May 2019 | Pages : 23-28
47 ชื่อผลงาน : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis
Title : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis

Journal : Caryologia ( Caryologia )
Volume : 72(1): | Issue : 10th May 2019 | Pages : 23-28
48 ชื่อผลงาน : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis
Title : Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis

Journal : Caryologia ( Caryologia )
Volume : 72(1): | Issue : 10th May 2019 | Pages : 23-28
49 ชื่อผลงาน : ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Title : Knowledge, attitude and prevention behavior related to HIV/AIDS among students of a college in Lao-PDR: a cross-sectional study

50 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Title : HIV program prevention by using youth’s behavior modification program perception among students of Kham Mouane Technical-Vocation College in Lao-PDR

51 Title : Ohmic heating assisted extraction improves the concentrations of phytochemicals in rice bran oil and unsaponifiable matter
Journal : International Food Research Journal
Volume : 26 | Issue : 4 | Pages : 1389-1396
52 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

53 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

54 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

55 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
Title : Factors associated with treatment result of Acute Coronary Syndrome patients

56 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
57 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
58 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
59 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
60 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
61 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Title : Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of science and technology Mahasarakham University )
Volume : 37 | Issue : 1 | Pages : 130-135
62 Title : APPLICATION OF GEO-INFORMATICS ENGINEERING TO ESTIMATE ABOVE-GROUND CARBON SEQUESTRATION
Journal : Engineering Review
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 303-308
63 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ
Title : Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 ( - )
| Pages : 1099-1106
64 Title : New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand
Journal : Phytotaxa
Volume : 385 | Issue : 1 | Pages : 043–047
65 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
66 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
67 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงคัภพะในส้มหอม
Title : Factors influencing callus induction and somatic embryo in Citrus japonica Thunb. from embryo culture

68 ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการหาคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่และวิธีการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม
Title : Comparative Study Between Local Descriptors and Deep Learning for Silk Pattern Image Retrieval

Journal : TCI ( วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
Volume : 37 | Issue : 6 | Pages : 736-746
69 Title : Muangnua arborea, a new semislug (Gastropoda, Stylommatophora, Helicarionidae, Durgellininae) from Loei Province, northeastern Thailand
Journal : Zookeys
Volume : 894 | Pages : 19–32
70 ชื่อผลงาน : การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title : The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham Province

Journal : นเรศวรวิจัย ครั้งที 13 ( - )
| Pages : 1445-1464
71 Title : Extraction solvents affecting phytochemicals in food colorant prepared from purple glutinous rice bran
Journal : APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume : 60 | Issue : 2 | Pages : 181-189
72 Title : Influence of sodium chloride and vacuum impregnation on the quality and bioactive compounds of parboiled glutinous rice. Journal of Food Science and Technology
Journal : JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 54 | Issue : 7 | Pages : 1990-1998
73 ชื่อผลงาน : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil

Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ( Thai Journal of Pharmaceutical Sciences )
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
74 ชื่อผลงาน : ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะ
Title : ไม่มี

75 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
76 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
77 Title : Development of Thai textile products from Bamboo fibers fabrics dyed with natural indigo
Journal : Asian Journal of Textile
Volume : 2 | Issue : 3 | Pages : 44-50
78 Title : Lectotypification in Ardisia alata H.R. Fletcher (Primulaceae)