ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - - - 2 2 1 11 6

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 23 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Karyological study of three native species of the genus Alocasia (Araceae) in the northeast of Thailand
Journal : Nucleus
| Pages : 1-5
2 Title : Verification of genus Landouria Godwin-Austen, 1918 from Thailand (Gastropoda: Stylommatophora: Camaenidae) with description of new species and genital system Raffles Bulletin of Zoology. 67: 298-305
Journal : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 67 | Issue : 1 | Pages : 298-305
3 ชื่อผลงาน : จากงูกลายเป็นคน จากคนกลายเป็นงู: ความลักลั่นของความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์ในนวนิยายเรื่อง "นาคี"
Journal : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ( - )
Volume : 26 | Issue : 1 | Pages : 153-178
4 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

5 ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรค่ยเยาวชนอนุรักษ์พืชสมุนไพร ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านปลื้มพัฒนา อำเภอประคำ จังหวัดสุรินทร์
Title : ไม่มี

6 ชื่อผลงาน : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations
Title : Enhancing Innovative Thinking of Thai Pre-service Teachers through Multi-educational Innovations

7 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
8 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
9 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
10 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
11 Title : The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand
Journal : Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research
12 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิพื้นผิวในอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Title : Application of Landsat Data for Detecting Land Surface Temperature in Mueang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Journal of science and technology Mahasarakham University )
Volume : 37 | Issue : 1 | Pages : 130-135
13 Title : APPLICATION OF GEO-INFORMATICS ENGINEERING TO ESTIMATE ABOVE-GROUND CARBON SEQUESTRATION
Journal : Engineering Review
Volume : 38 | Issue : 3 | Pages : 303-308
14 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบภัยแล้งจากข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซทร่วมกับแบบจาลองดัชนีผลต่างพืชพรรณและดัชนีสภาวะพืชพรรณ
Title : Drought Monitoring via Landsat Data with Normalized Differences Vegetation Index and Vegetation Condition Index

Journal : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 ( - )
| Pages : 1099-1106
15 Title : New species of Bauhinia (Cercidoideae: Leguminosae) from Thailand
Journal : Phytotaxa
Volume : 385 | Issue : 1 | Pages : 043–047
16 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
17 Title : Sindora stipitata (Detarioideae, Leguminosae) a new species from Thailand
Journal : ไม่มี ( phytokeys )
Volume : 100 | Pages : 149-156
18 ชื่อผลงาน : การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Title : The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham Province

Journal : นเรศวรวิจัย ครั้งที 13 ( - )
| Pages : 1445-1464
19 ชื่อผลงาน : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil

Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ( Thai Journal of Pharmaceutical Sciences )
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
20 ชื่อผลงาน : ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะ
Title : ไม่มี

21 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
22 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
23 Title : Lectotypification in Ardisia alata H.R. Fletcher (Primulaceae)