ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 1 - - - 1 32 74 28 70

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 207 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 006 )
ชื่อโครงการ : หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
Title : (Personal Data Protection Principle : Comparative study of the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) and the Official Information Act, B.E. 2540 (1997))

2 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน วช. ( 6406011/2564 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร
3 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน วช. ( 6406011/2564 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร
4 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน วช. ( 6406011/2564 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร
5 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน วช. ( 6406011/2564 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร
6 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน วช. ( 6406011/2564 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร
7 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน วช. ( 6406011/2564 )
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร
8 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( 6408007/2564 )
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus) และตุ๊กแกป่าดอยอินทนนท์ (C. inthanon) ในประเทศไทย
Title : Molecular Cytogenetics of Cyrtodactylus quadrivigatus and C. inthanon (Squamata, Gekkonidae) in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร, ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
9 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( 6408007/2564 )
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus) และตุ๊กแกป่าดอยอินทนนท์ (C. inthanon) ในประเทศไทย
Title : Molecular Cytogenetics of Cyrtodactylus quadrivigatus and C. inthanon (Squamata, Gekkonidae) in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีระ ทองเนตร, ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
10 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 640301 )
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือในประเทศไทย
Title : Collaborative Governance in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง
11 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 640302 )
ชื่อโครงการ : ปัญหาของการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Title : Problem of the management social welfare services among Elderly Care in huayno Sub-district kalasin district, kalasin province.

ผู้ร่วมโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง
12 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 640303 )
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
Title : Opinions.on. affecting factors on the effectiveness of the prevention and mitigation in Phu-khieo District. Chaiyaphum Province.

ผู้ร่วมโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง
13 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 640304 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างถนนต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง: กรณีศึกษาในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ตอน. กาฬสินธุ์-อ. สหัสขันธ์
Title : The Impact Of road construction on people in the construction area: case study of the National Highway No. 227, Kalasin Province-Sahatsakhan District

ผู้ร่วมโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง
14 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 640305 )
ชื่อโครงการ : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
Title : The Personnel Administration of Local government. organization in Chiang Kwan District, Roi-Ed Province

ผู้ร่วมโครงการ : จีรศักดิ์ โพกาวิน
15 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 640306 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
Title : Quality of Life Development of Older Persons in Elderly School of Tha Khon Yang Subdistrict Municipality Kantharawichai District Mahasarakham Province.

ผู้ร่วมโครงการ : จีรศักดิ์ โพกาวิน
16 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 640307 )
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชัยวารีอำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
Title : The Participation of People in Local Developing Plan of Chaiwaree Sub-district Municipality, Pho Chai District, Roi-et. Province.

ผู้ร่วมโครงการ : ประโยชน์ ส่งกลิ่น
17 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 640308 )
ชื่อโครงการ : กระทบจากมาตรการอุดการเผาอ้อยและการปรับตัวในเชิงของวิถีการดำรงชีพขารไร่อ้อย หมู่บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
Title : The Impact of Sugarcane Burning Measures on Sugarcane Farmers and their Livelihoods Adiustment in Tha Sawan Village, The Sawan Sub-District, Naduang District, Loei Province.

ผู้ร่วมโครงการ : ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
18 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกในยุคดิจิตอลทรานฟอร์มเมชันในประเทศไทย
Title : Knowledge and skill of clinical pharmacist on digital transformation era in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
19 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกในยุคดิจิตอลทรานฟอร์มเมชันในประเทศไทย
Title : Knowledge and skill of clinical pharmacist on digital transformation era in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
20 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกในยุคดิจิตอลทรานฟอร์มเมชันในประเทศไทย
Title : Knowledge and skill of clinical pharmacist on digital transformation era in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
21 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกในยุคดิจิตอลทรานฟอร์มเมชันในประเทศไทย
Title : Knowledge and skill of clinical pharmacist on digital transformation era in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร
22 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างและพัฒนาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Motivation Devilopment as Related to Work Performance of Staff in Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University

23 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

24 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

25 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

26 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

27 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการเล่นเกมส์ออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Impact of online gaming and social media usage towards pharmacy students, Mahasarakham University

28 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

29 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

30 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

31 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

32 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

33 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

34 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความรู้และการตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในนิสิตเภสัชศาสตร์
Title : Knowledge and Awareness of Antimicrobial Resistance in Phamacy Students

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.ภาณุุมาศ ภูมาศ
35 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การใช้สื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจทักษะการใช้ยาสูดของนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The use of video to enhance the understanding of inhaler using skill in third-year pharmacy student, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
36 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การใช้สื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจทักษะการใช้ยาสูดของนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The use of video to enhance the understanding of inhaler using skill in third-year pharmacy student, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
37 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร
38 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร
39 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสาร Lupinifolin ในการต้านการเจริญเติบโตและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans และ Staphylococcus aureus
Title : Antibacterial and antibiofilm activities of lupinfolin against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร
40 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการเล่นเกมส์ออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Impact of online gaming and social media usage towards pharmacy students, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล
41 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการเล่นเกมส์ออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Impact of online gaming and social media usage towards pharmacy students, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล
42 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
43 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
44 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
45 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
46 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสั่งใช้ยากลุ่ม Proton pump inhibitors ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกัน
Title : The use of proton pump inhibitors in patients treated with dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์
47 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และผลการรักษาสำหรับภาวะแลคติคแอซิโดสิสจากการใช้ยาเมตฟอร์มิน
Title : Prevalence, Risk factor and Outcomes of Metformin-associated Lactic acidosis

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
48 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และผลการรักษาสำหรับภาวะแลคติคแอซิโดสิสจากการใช้ยาเมตฟอร์มิน
Title : Prevalence, Risk factor and Outcomes of Metformin-associated Lactic acidosis

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
49 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และผลการรักษาสำหรับภาวะแลคติคแอซิโดสิสจากการใช้ยาเมตฟอร์มิน
Title : Prevalence, Risk factor and Outcomes of Metformin-associated Lactic acidosis

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
50 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสั่งยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิดรับประทานในการรักษา Clostridium difficile
Title : Prescribing patterns and effectiveness of vancomycin in Clostridium difficile infection

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช
51 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสั่งยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิดรับประทานในการรักษา Clostridium difficile
Title : Prescribing patterns and effectiveness of vancomycin in Clostridium difficile infection

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช
52 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสั่งยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิดรับประทานในการรักษา Clostridium difficile
Title : Prescribing patterns and effectiveness of vancomycin in Clostridium difficile infection

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช
53 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสั่งยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิดรับประทานในการรักษา Clostridium difficile
Title : Prescribing patterns and effectiveness of vancomycin in Clostridium difficile infection

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช
54 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสั่งยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิดรับประทานในการรักษา Clostridium difficile
Title : Prescribing patterns and effectiveness of vancomycin in Clostridium difficile infection

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช
55 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสั่งยาและประสิทธิภาพของ Vancomycin ชนิดรับประทานในการรักษา Clostridium difficile
Title : Prescribing patterns and effectiveness of vancomycin in Clostridium difficile infection

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช
56 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
Title : Factors associated blood pressure control in patients with hemodialysis chronic kidney disease

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
57 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
Title : Factors associated blood pressure control in patients with hemodialysis chronic kidney disease

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
58 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
Title : Factors associated blood pressure control in patients with hemodialysis chronic kidney disease

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
59 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
Title : Factors associated blood pressure control in patients with hemodialysis chronic kidney disease

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
60 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
Title : Factors associated blood pressure control in patients with hemodialysis chronic kidney disease

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
61 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม
Title : Factors associated blood pressure control in patients with hemodialysis chronic kidney disease

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล
62 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมมหาจักรเพื่อลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้า
Title : Development of Mahajak Cream for facial Spot Fading

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง
63 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนในหมู่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม
Title : Building rational drug use literacy of people in the village by community involvement

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
64 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนในหมู่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม
Title : Building rational drug use literacy of people in the village by community involvement

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
65 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนในหมู่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม
Title : Building rational drug use literacy of people in the village by community involvement

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
66 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 6420919142 )
ชื่อโครงการ : การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชนในหมู่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม
Title : Building rational drug use literacy of people in the village by community involvement

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
67 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : วิธีเตรียมตำรับยาน้ำมันมหาจักรและพัฒนาตำรับโดยใช้เทคโนโลยีเอทโธโซม
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง
68 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( - )
ชื่อโครงการ : การจัดการอาการปวดและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาบรรเทาปวดในผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
69 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( - )
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง
70 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( 6408032 )
ชื่อโครงการ : การศึกษากระบวนการพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
Title : A study of the teacher development process according to the teacher production project for local development to have the ability to manage learning.

ผู้ร่วมโครงการ : ฐิติวรดา พลเยี่ยม
71 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 2/2563 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้อง Co – Working Space สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
72 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสามารถทางนวัตกรรมการตลาดความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จทางการตลาด:หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจท่องเที่ยว (ขนาดกลางและขนาดย่อม) ในประเทศไทย
Title : Entrepreneurial Marketing Innovativeness and Marketing Success: Empirical Evidence from Tourism Businesses (SMEs) in Thailand

73 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการของธุรกิจ โลจิสติกส์ในประเทศไทย
Title : The relationship between information technology and service innovation of logistics business in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : รัตนาวดี สนธิประสาท
74 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 1/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการพัฒนาสมรรถนะหลัก ที่มีต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการเงินของนักวิชาการเงินและการบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Relationships between work motivation factors and job effectiveness of accountants and finance officers in Mahasarakham

ผู้ร่วมโครงการ : นางนริศรา แดงเทโพธิ์
75 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 2/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The relationship between work motivation and organizational commitment of supporting staffs in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นายรักชาติ แดงเทโพธิ์
76 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 4/2563 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : A Study of Factors Person Characteristics of public Relations Officer Staff of Mahasarakham University.

ผู้ร่วมโครงการ : น.ส.วัลภ์ดี มณีโชติ
77 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 5/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Relationship Between Human Resource Management And Performance In Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ
78 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 6/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Relationship between Government Procurement of Procurement Administration Efficiency in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นายเฉลิมชัย อุทการ
79 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 7/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของผู้บริหารด้านพัสดุในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Title : Effects of Procurement Good Governed and Procurement Internal Control on Supply Procurement and Management of Public Sector of Supply of Supply Executives in Higher Education Institutions of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวปวริศา แสงคำ
80 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 8/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่มีต่อคุณภาพ การทำงานของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Effects of Expertise in finance and accounting on job Quality of Staff of Finance and Accounting in Mahasakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม
81 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 9/2563 )
ชื่อโครงการ : สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Work Environment that Affects the Quality of Work of Employees Supporthing Staffs in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นายธวัชชัย รัชสมบัติ
82 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 10/2563 )
ชื่อโครงการ : สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Competency in Accounting Professions Affecting the Quality of Financial Reporting of Financial and Accounting Scholars in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นางรุ่งรัชมี รัชสมบัติ
83 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 11/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองสมัยใหม่กับความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Relationships between Modern Self-development and Word Success of Mahasarakham University Supporting Staffs

ผู้ร่วมโครงการ : นางชลธิชา อินอุ่นโชติ
84 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 12/2563 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) คณะการบัญชีและ การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Factors Affecting on Choosing Studying Programs in Bachelor’s Degree (Credit transfer) Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นางแสนสุข ภาสอน
85 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 2/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Title : Effects of Security Strategy of Accounting information Systems on information Quality of local Administrative

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
86 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 3/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบภาคหลักของประเทศไทยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน
Title : The Effects of country image on Behavioral intention of Chinese Tourists in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
87 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการเจริญเติบโตขององค์กรของธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทย
Title : Effect of Product Management and Organizational Growth of Food Supplement Businesses in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
88 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 6/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตราสินค้าสมัยใหม่กับความสำเร็จทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทย
Title : The Relationship between Modern Brand Management and Marketing Success of Cosmetic Businesses in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
89 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 7/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์กับผลการดำเนินงานของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดมหาสารคาม
Title : Relationship between Product Value Creativity and Performance of OTOP Businesses in Mahasarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
90 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 8/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของประสิทธิภาพระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้านบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : The Effects of Electronic Local Accounting System Efficiency on Accounting Performance Achievement in the Northeast of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
91 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 9/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการป้องกันทุจริตกับผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Title : The Relationship between Fraud Prevention and The Performance of Higher Education Institution in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
92 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 10/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Title : The Relationship between job Satisfaction and Job Efficiency of Accountants in The Public Institute under the Office of the Higher Education Commission

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ต้นติเศรษฐ
93 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 11/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการจัดการต้นทุนที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Effect of Administrative Unit Costs Within Organizations with Operational Efficiency of Hospital under the Ministry of Health Northeast

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์
94 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 12/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นที่มีผลต่อการดำเนินงานของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
Title : The Effect of Organization Resilience on performance of Life Insurance Aency in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผ.ศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
95 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 13/2563 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของความสำเร็จระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอิเล็กทรอนิกส์
Title : Effects of Tax System and e-Documents Success on Accounting Operational Efficiency of Electronic Tax Registrants

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา
96 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 3/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Relationship between Leisure Behaviors and Learning Styles of Undergraduate students in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : น.ส.อัณณ์ภิศา ราร่องคำ
97 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ ( - )
ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากอ้อยต่างสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
Title : Screening of phytochemicals and their antioxidant activities in sugarcane extracts planted in the area of Maha Sarakham province

ผู้ร่วมโครงการ : ประสงค์ สีหานาม
98 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 001/2563 )
ชื่อโครงการ : การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Title : (Enforcement Land and Buildings Tax Act B.E.2562 (2019))

99 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Relationship between Learning Financial Regulation and Achievement of Financial and Accounting Officers at Mahasarakham University

100 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 2/2561 )
ชื่อโครงการ : หลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The curriculum based on learning Outcome-based Education in General Education Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ ดร.วิทยา วรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์
101 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PH004/2562 )
ชื่อโครงการ : การพลัดตกหกล้มและสภาวะโดดเดี่ยวเชิงสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน
Title : Falls and Social Isolation of Olter Adults in Community.

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล
102 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PH004/2562 )
ชื่อโครงการ : การพลัดตกหกล้มและสภาวะโดดเดี่ยวเชิงสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน
Title : Falls and Social Isolation of Olter Adults in Community.

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล
103 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( PH006/2562 )
ชื่อโครงการ : การสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรจากมุมมองและทัศนคติของศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Study of the image of the faculty of Public Health Mahasarakham University from an alumni perspective.

ผู้ร่วมโครงการ : นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์
104 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 620109 )
ชื่อโครงการ : กระบวนการกลายเป็นสินค้าของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา กาดหมั้ว ในภาคเหนือของไทย
Title : Commoditization of Culture in Southeast Asia KADMUA in Northern of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ศราวุฒิ วิสาพรม
105 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 001/2562 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
106 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 001 )
ชื่อโครงการ : ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนวิชาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในประเทศไทย : ศึกษากรณีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Problem and Struggle of Teaching on English for Lawyers in Thailand : Study of Faculty of Law, Mahasarakham University

107 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากการเติบโตของเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Title : (The impacts of urban growth in the Northeastern region of Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ
108 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : กรอบการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
Title : (The SME existence for promoting the strategic competitiveness advantages through the SMEs in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ
109 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Factors Influencing the Decision to Pursue Undergraduate Degree of Students in Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวพิชาวีร์ ตรีนิธิโรจน์
110 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลการทำงานของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : (The Relationships between Work Motivation Factors And Job Effectiveness of Finance and Accounting Analyst in Mahasarakham University)

111 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลการทำงานของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : (The Relationships between Work Motivation Factors And Job Effectiveness of Finance and Accounting Analyst in Mahasarakham University)

112 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพ การทำงานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : The Relationship between Professional ethics and work Quality of Supporting in Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : วรัชฐนันป์ เครือวรรณ
113 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยของการบริหารงานพัสดุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารงานพัสดุของนักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Factors of Procurement Management that Affect the Efficiency of Supply Analyst in Maharakham University

ผู้ร่วมโครงการ : นายเฉลิมชัย อุทการ
114 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การเปรียบเทียบอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การทำงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรุ่น Generation X กับ Y
Title : (The Comparative Study of Factors Influencing Work Behaviors of Employees in the State Universities in the Northeast Region of Generations x and Y)

ผู้ร่วมโครงการ : นางณิชาพร ฤทธิบูรณ์
115 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างตัวแบบสำหรับการจำแนกและคัดเลือกสาขาวิชาของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : (Utilizing data mining techniques to modelling for classification and selection of major mahasarakham business school, mahasarakham university)

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
116 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจกาแฟ แฟรนไชส์กรณีศึกษาของประเทศไทย
Title : Purchasing Intention in Franchised Coffee Business: The Case Study of Thailand

117 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของความผันผวนด้านราคาโดยเปรียบเทียบระหว่างราคาข้าวโพดและราคากากถั่วเหลืองที่ส่งผลต่ออุปทานไก่เนื้อของไทย
Title : The impact of price volatility via the comparison between corn price and Soybean meal price affecting chicken supply in Thailand

118 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของความผันผวนด้านราคาโดยเปรียบเทียบระหว่างราคาข้าวโพดและราคากากถั่วเหลืองที่ส่งผลต่ออุปทานไก่เนื้อของไทย
Title : The impact of price volatility via the comparison between corn price and Soybean meal price affecting chicken supply in Thailand

119 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การระบุรอยโรคอัตโนมัติในใบองุ่นด้วยวิธีการรวมกันของวิธีการสันฐานวิทยาวิธีทางเคมีน และการหาค่าขีดกั้นที่เหมาะสมที่สุด
Title : (Atomatic detection of grape leaf diseases using morphology K-mean thresholding method)

120 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การระบุรอยโรคอัตโนมัติในใบองุ่นด้วยวิธีการรวมกันของวิธีการสันฐานวิทยาวิธีทางเคมีน และการหาค่าขีดกั้นที่เหมาะสมที่สุด
Title : (Atomatic detection of grape leaf diseases using morphology K-mean thresholding method)

121 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การจำแนกเนื้องอกในสมองในภาพถ่ายคลื่นม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีฟัซซี่ซีมีนอย่างรวดเร็ว และการเลือกรูปแบบค่าเทสโฮสต์
Title : (Brain Tumor segmentation in MRI images using fast fuzzy c-mean clustering and robust threshold selection model)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
122 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การระบุรอยแผลโรคเบาหวานในจอประสาทตาโดยอัลกอริธึมการแบ่งส่วนด้วยการกระทำซ้ำของสมการเชิงเส้น และค่าคงที่เพียงค่าเดียว
Title : (Superpixel-Based SLIC and Single Threshold for Exudates Detection in Retinal lmages)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
123 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสามารถทางการตลาดภายนอกเข้าสู่ภายในและทุนมนุษย์ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทย
Title : (Outside-in marketing capability and human capital impact on firm performance of Technology Industry in Thailand

124 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสามารถทางการตลาดภายนอกเข้าสู่ภายในและทุนมนุษย์ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทย
Title : (Outside-in marketing capability and human capital impact on firm performance of Technology Industry in Thailand

125 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทวิตเตอร์ กับการเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์
Title : A study on the correlation of Twitter with Foreign Exchange Market Movement

ผู้ร่วมโครงการ : อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
126 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : คุณภาพการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย
Title : (Service Quality of Higher Education : The Case of Business School in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ
127 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความตั้งใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา :คณะบริหารธุรกิจในประเทศไทย
Title : (Intention to Attend Higher Education: The Case of Business School in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ธีรา เอราวัณ
128 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิก ในครอบครัวกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์: บทบาทของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Title : The Relationship between Stock-Holding Proportion in Family Members on Economic Value Added; The Role of Corporate Governance

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ณัฎฐ์ ศรีเมืองทอง
129 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มีต่อ การตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ ขององค์กร
Title : The Influence of Affect on Manager’s Strategic Decisions

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา
130 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์แบบแผนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ของครัวเรือนเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560
Title : An Analysis of Agricultural Household’s Meat Consumption Expenditure Pattern in the Northeast of Thailand in 2017

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง
131 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาเครือข่ายรับรู้ไร้สายสำหรับการจัดการหินถล่ม
Title : Study on Wireless Sensor Networks for Rock Slide Management

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
132 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของประสิทธิผลทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนและความมั่นคั่งทางธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Title : Strategic Managerial Accounting Effectiveness of the firms within Thai Listed Companies: impacts on cost Leadership and firm Wealth

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
133 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของประสิทธิผลทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนและความมั่นคั่งทางธุรกิจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Title : Strategic Managerial Accounting Effectiveness of the firms within Thai Listed Companies: impacts on cost Leadership and firm Wealth

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
134 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการบริหารข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจส่งออกของประเทศไทย
Title : The Impact of Accounting Information Management on Competitive Advantage and Performance of Export Businesses in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
135 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการบริหารข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานสำหรับธุรกิจส่งออกของประเทศไทย
Title : The Impact of Accounting Information Management on Competitive Advantage and Performance of Export Businesses in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
136 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตัวแบบสำหรับการจำแนกและคัดเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Title : (Model (Development for Classification and Selection of Minor Subject Areas in Accounting Major for Mahasarakham Business School, Mahasarakham University Using Data Mining Techniques)

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
137 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย : มุมมองของผู้สอบบัญชี
Title : (The factors affecting the quality of financial statement of small and Medium Enterprise (SMEs) in Thailand : Auditor’ Perspective)

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.สลักจิต นิลผาย
138 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความรู้เยี่ยงมืออาชีพ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิผลงานสอบบัญชีในประเทศไทย
Title : (Professional Knowledge, Personal Continuous Improvement and audit Ethics Impact on Audit Effectiveness in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
139 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : บทบาทของการมุ้งเน้นความเป็นผู้ประกอบการต่อความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้บรรยากาศในองค์กรและผลการดำเนินงานองค์กร
Title : (The mediating role of entrepreneurial orientation on the Relationship between Emotional Intelligence, Organizational Climate, and Firm Performance)

ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
140 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การดำเนินงานมุ่งเน้นตลาดและเจ็ดกิจกรรมหลักทางการตลาดที่นำไปสู่ผลการดำเนินงานด้านบริการของกิจการและผลกระทบของระดับความคาดหวังในการรับบริการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
Title : (The Market Orientation, Seven Marketing Activities Laver (7As), and Expectation of Service toward Servicen Performance : an Empirical of Three-five star hotels in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นายทวิทย์ บัวทอง
141 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของผู้นำแบบการประกอบการที่มีต่อการสร้างคุณค่าและผลการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
Title : (The Effect of Entrepreneurial Leadership on Value Creation and Performance of Small and Medium-Sized automotive parts businesses in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางวัลลี พุทโสม
142 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของกลยุทธ์การบริจาคเพื่อการกุศลที่มีต่อความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรและผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
Title : (Effects of Strategic Corporate Philanthropy, Firm Competitiveness and Firm Performance: Empirical Evidence from the Food and Beverage Industry in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวจิระภา จันทร์บัว
143 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถในการดูดซับความรู้ และผลการปฏิบัติงาน : วิจัยเชิงประจักษ์อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศไทย
Title : (Entrepreneurial Orientation, Knowledge Absorptive Capacity, and Performance : An Empirical Study From The Medical Device Industry in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางชนารัศมิ์ วงชารี
144 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : เครือข่ายทางธุรกิจ ความสามารถในการดูดซับความรู้และนวัตกรรม ผลกระทบตัวแปรแทรกของการมุ่งเน้นผู้ประกอบการขององค์กรใหม่
Title : (Network ties, Knowledge absorptive Capacity and Innovation Moderating effect of entrepreneur orientation of new firms)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวธัญนาฏ ญาณพิบูลย์
145 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ประสบการณ์ลูกค้าและความผูกพันต่อการใช้คำพูดปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์และความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดต้องชม ประเทศไทย
Title : (Customer Experience and Commitment on e-WOM And Revisit Intention a Case of Taladthongchom Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาววรรณวิสา ไพศรี
146 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของเรื่องสำคัญการตรวจสอบต่อราคาหุ้น: หลักฐานจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Title : (The Incremental Information Content of Key Audit Matters on Stock Price: Evidence from Companies In the Stock Exchange of Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางพรพิมล อิฐรัตน์
147 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การใช้ข้อมูลบัญชีบริหารและความยั่งยืนขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Title : (Management Accounting Information usage and Corporate Sustainability : an Empirical Assessment of Electrical and electronics Businesses in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางปาลวี พุฒิกูลสาคร
148 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบและผลการจัดเก็บภาษี: หลักฐานเชิงประจักษ์จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศไทย
Title : (Audit Data Analytics Capability and Tax Performance: An Empirical Evidence from Tax Department in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสรณีย์ จันทร์ฉาย
149 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การถือหุ้นแบบกระจุกตัวในกลุ่มครอบครัวของผู้บริหาร กลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการกำไร
Title : (Management Ownership Concentration Shareholding in Group of Family Good Governance Mechanism and Earnings Management)

ผู้ร่วมโครงการ : นายกนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว
150 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การกำกับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความยั่งยืนชองกิจการ: หลักฐานเชิงประของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวียดนาม
Title : (ASEAN Corporate Governance and Firm Sustainability: An Empirical investigation of listed firms in Thailand and Vietnam)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวอัญชลี สุขขีวัฒน์
151 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของภูมิทัศน์บริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม: กรณีของอุตสาหกรรมโฮมสเตย์ในประเทศไทย
Title : (The Impact of Servicescape on Customer Satisfaction and Behavioral Intention: The Case of Homestay Industry in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวทัศนีย์ สวนฉิมพลี
152 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ประสิทธิผลการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์และมูลค่ากิจการ: หลักฐานเชิงประจักษณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Title : Strategic Management Accounting Effectiveness And Firm Value: An Empirical Investigation Of Listed Firms In Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : นายประสิทธิ์ รุ่งเรือง
153 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์กับความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย
Title : (The Relationships between Online Marketing Strategy and Organizational Success of Tourism Businesses in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวนันทิพร พงษ์ศิริยะกุล
154 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารลูกหนี้กับผลการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Title : (The Relationships between Account Receivable Management Efficiency and Organizational Performance of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in the Northeast of Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวสิรินดา นมัสไธสง
155 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการที่มีต่อ ความจงรักภักดีของพนักงานธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Title : (The Effect of Walfare Management Efficiency on Employee Loyalty of Hotel Businesses in Mueang District of Khon Kaen Province)

ผู้ร่วมโครงการ : นายจิตติพงษ์ ทิพย์อำนวย
156 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการบริหารต้นทุนคุณภาพที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Title : (Effects of Quality Cost Management on Competitive Advantage of Electrical and Electronics Businesses in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวกษาพร ลาผ่าน
157 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับความสำเร็จทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย
Title : (Relationship between New Product Development Capabilities and Marketing Success of Beverage Industry in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสุภัสสร อุ่นศิริ
158 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย
Title : (Relationship between Service Quality and Tourists’ Satisfaction : The Case of Homestay Businesses in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวธนภร ศรีไชย
159 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Effects of Best Accounting Learning on Job Efficiency of Bookkeepers in the Northeast

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาววรัญญา พันธุ์โสภณ
160 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
Title : Analysis of the Linkage and Economic Impact of Rubber Industry in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวมะลิวัลย์ สารภาพ
161 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการบริหารคุณภาพที่มีต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงานของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
Title : Effects of Quality Management on Performance Efficiency in Colleges under Office of The Vocational Education Commission

ผู้ร่วมโครงการ : นายวรพล อินทรกำแหง
162 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์บทบาทของการพัฒนาทางการเงินต่อ การท่องเที่ยวและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชีย
Title : (Analysis of role of financial development on tourism and economic growth in Asia

ผู้ร่วมโครงการ : นายจิรภัทร จำรัสรักษ์
163 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการขายสมัยใหม่กับ ความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : (The Relationship between Modern Sale Management and Operational Success of Coffee Shop Business Class Premium in the North East of Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นายทสพร จันทร์เปล่ง
164 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Title : (Effect of Electronic Accounting Information Systems on Accounting Best Practice of Electrical and Electronics Businesses in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาววรุณพร เลิศสหพันธุ์
165 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงและความตั้งใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : (The Relationship between Celebrity Endorsement and Car Purchase Intention of Customer in Northeastern Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นายนิติวัฒน์ ภูคงคา
166 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานที่มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้ากับความสำเร็จขององค์กรของสถานเสริมความงามในประเทศไทย
Title : (Relationship between Customer Response Orientation and Organizational Success of Beauty Clinic in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวนริศรา แพงแก้ว
167 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผลในการบริการข้อมูลทางการบัญชีชองนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : (The Effects of Information Technology Skill on Effectiveness of Accounting Information Services of Small and Medium Enterprises Accountants in the Northeast)

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวเมธาพร นามศรี
168 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2562 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงรุกกับประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงานสายการผลิตของบริษัท เลียร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย
Title : (The Relationship between Proactive Leadership and Work Efficiency for Production Line Employees of Lear Corporation Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นายเกียรติศักดิ์ โพธิกนิษฐ์
169 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 1/2559 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของความรู้ทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อรางวัลตอบแทนพนักงานของนักบัญชีอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องหนัง ของประเทศไทย
Title : The effect of accountancy profession knowledge on extrinsic reward of accountant within textile and leather manufacturing industry of Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล, อ.สุมาลี ลิ้มสุวรรณ
170 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 4/2563 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการกำกับติดตามพัสดุของสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ
171 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5/2563 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติในประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวศิริพร ไสยรัตน์
172 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 1/2563 )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย
Title : (The relationship between information technology and service innovation of logistics business in Thailand)

ผู้ร่วมโครงการ : นายสุพจน์ เกษโกศล
173 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : บทเพลง "จิตวิญญาณแห่งอีสาน" สำหรับวงเครื่องสายตะวันตก
Title : Music Composition "Spirit Of Isan" fot Western String Emsemble"

174 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : บทเพลง "จิตวิญญาณแห่งอีสาน" สำหรับวงเครื่องสายตะวันตก
Title : Music Composition "Spirit Of Isan" fot Western String Emsemble"

175 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 014/2561 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Development of Inventory Management Information System on Internet for Department in Faculty of Education, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : มานิตย์ อาษานอก
176 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 014/2561 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Title : Development of Inventory Management Information System on Internet for Department in Faculty of Education, Mahasarakham University

ผู้ร่วมโครงการ : มานิตย์ อาษานอก
177 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105002 )
ชื่อโครงการ : โครงสร้างและสมบัติทางแม่เหล็กของผงผลึกนาโนซิงค์ออกไซด์
Title : Structural and magnetic properties of ZnO nanocrystalline powders

ผู้ร่วมโครงการ : ชลิตา  วิเศษรินทอง
178 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105001 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะฟอสไฟด์สำหรับปฏิิกิริยาไฮโดร ดีออกซิเนชันในการสังเคราะห์น้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์
Title : Development of Metal Phosphide Catalysts for the Hydrodeoxynation in Biohydrogenated Diesel (BHD) Synthesis

ผู้ร่วมโครงการ : อรสา อินทร์น้อย
179 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105005 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรไทยในเซลล์ไมโครเกลีย
Title : Anti-inflammatory and free radical effects of Thai herbs extracts in microglial cells

ผู้ร่วมโครงการ : นุชนาถ ไหมหรือ, เบญจพร บุราณรัตน์
180 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105013 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสารชีวภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ของแบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae PB09 เพื่อควบคุมเชื้อราก่อโรคพืช
Title : Bioformulation development of Xenorhabdus stockiae PB09 to be ready to use products for controlling plant pathogenic fungi

ผู้ร่วมโครงการ : ประภัสสร บุษหมั่น
181 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105013 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสารชีวภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ของแบคทีเรีย Xenorhabdus stockiae PB09 เพื่อควบคุมเชื้อราก่อโรคพืช
Title : Bioformulation development of Xenorhabdus stockiae PB09 to be ready to use products for controlling plant pathogenic fungi

ผู้ร่วมโครงการ : ประภัสสร บุษหมั่น
182 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105014 )
ชื่อโครงการ : ผลของการเจือแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อโครงสร้างผลึกโครงสร้่างจุลภาค สมบัติเชิงกลและการทนการกัดกร่อนของเซรามิกเซอร์โคเนียทรัฟเฮนเนทอะลูมินา
Title : The effect of MgO additive on crystal structure, microstructure, mechanical properties and wear resistance of zirconia-toughened alumina ceramics

ผู้ร่วมโครงการ : อรวรรณ ฤทธิเดช
183 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105014 )
ชื่อโครงการ : ผลของการเจือแมกนีเซียมออกไซด์ที่มีต่อโครงสร้างผลึกโครงสร้่างจุลภาค สมบัติเชิงกลและการทนการกัดกร่อนของเซรามิกเซอร์โคเนียทรัฟเฮนเนทอะลูมินา
Title : The effect of MgO additive on crystal structure, microstructure, mechanical properties and wear resistance of zirconia-toughened alumina ceramics

ผู้ร่วมโครงการ : อรวรรณ ฤทธิเดช
184 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105015 )
ชื่อโครงการ : การประเมินระดับความเค็มและสมบัติของดินในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดมหาสารคาม
Title : Evaluation of salinity levels and soil properties of saline soil area in MahaSarakham

ผู้ร่วมโครงการ : เบ็ญจพร กุลนิตย์
185 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105016 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารถตัดอ้อยลำแบบสายพานลำเลียง
Title : Development of the sugarcane harvester conveyor

ผู้ร่วมโครงการ : ทนงศักดิ์ มูลตรี
186 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105018 )
ชื่อโครงการ : การจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำชีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแผ่
Title : Community Water Resources Management of Chi Basin under Climate Change

ผู้ร่วมโครงการ : อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง, รัตนา หอมวิเชียร, ธีระวัฒน์  ทองวรรณ
187 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105031 )
ชื่อโครงการ : ผลของการได้รับฟิวรารินเสริมในระยะยาวต่อสรีรวิทยาการทำงานของชุดอวัยวะ ไฮโพธาลามัส-ต่อมพิทูอิทารี-ต่อมธัยรอยด์ และเทเเทบอลิซึมของไขมันในตับหนูแรทตัดรังไข่
Title : Effects of long-term supplementation with puerarin on the physiological function of hypothalamic-pituitary-thyroid axis and hepatic lipid metabolic parameters in ovariectomized rats

ผู้ร่วมโครงการ : พนิดา เล้าชาญวุฒิ, มัลลิกา สระศรี, ปัทมา จันทาศรี
188 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105033 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คาร์บาริลโดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่สกัดจากเปลือกต้นยางพาราเหลือทิ้งควบคู่กับการสกัดระดับจุลภาคด้วยตัวทำละลายของเหลวแบบกระจาย
Title : Investigation and development of the detection method for the determination of carbaryl employing peroxidase enzyme extracts from waste rubber tree bark coupled with dispersive liquid–liquid microextraction

ผู้ร่วมโครงการ : เกรียงไกร พลหงษ์, วัสกา ศิริอังคาวุธ
189 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105051 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการทำนาข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Title : Development of Artificial Intelligence system for Encouraging Farm Learning Under Philosophy of Sufficiency Economy: A case study of Northeast Thai famer

ผู้ร่วมโครงการ : เนติรัฐ วีระนาคินทร์, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, มานิตย์ อาษานอก
190 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105051 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการทำนาข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Title : Development of Artificial Intelligence system for Encouraging Farm Learning Under Philosophy of Sufficiency Economy: A case study of Northeast Thai famer

ผู้ร่วมโครงการ : เนติรัฐ วีระนาคินทร์, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, มานิตย์ อาษานอก
191 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105053 )
ชื่อโครงการ : สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับแบบมีครีบที่ใช้นาโนฟลูอิดเป็นสารทำงาน
Title : Heat Transfer Performance of a Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves on fins by Using Nano fluids

ผู้ร่วมโครงการ : พัฒนพล มีนา, ไพรัตน์ ธรรมแสง, ชัยภัทร พลายบัว
192 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 1/2561 )
ชื่อโครงการ : การออกแบบงาน ทุนมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อย่างยั่งยืน : การวิจัยด้วยกรณีศึกษาบรรษัท ข้ามชาติในประเทศไทย
Title : Job Design,Human Capital, and New product and Process Development Sustainability: Case Study Research for Multinational Companies in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
193 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : การปรับตัวที่เป็นเลิศด้านการตรวจสอบบัญชีที่ชาญฉลาดและความอยู่รอดของการสอบบัญชี: หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
Title : Smart audit adaptation and Audit Survival: Evidence from Tax Auditor (TAs) in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : อัครวิชช์ รอบคอบ
194 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ความรอบรู้อย่างรอบด้านมืออาชีพการสอบบัญชี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสำเร็จด้านการสอบบัญชีที่ยั่งยืน: การศึกษาเชิงประจักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในไทย
Title : Digital Technologies Audit Professional Well-Roundedness and Sustainable Audit Success: An Empirical Research Certified Public Accountants (CPAs) in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : อัครวิชช์ รอบคอบ
195 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ประสิทธิผลการควบคุมของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี : หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Title : Accounting Information System Control Effectiveness and Accounting Information Advantage An Empirical Research of Thai-Listed Companies

ผู้ร่วมโครงการ : อุเทน เลานำทา
196 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีต่อองค์กรที่มีต่อ ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
Title : The Relationship of Organization Loyalty on Performance of Private Hospitals in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีรยา ภัทรอาชาชัย
197 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการบริการร่วมสมัยกับ ผลการดำเนินงานของสาขาธนาคารออมสินใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Title : Relationships between Contemporary Service Standard Orientation and Performance of Branch of Government Savings Banks in The Northeast

ผู้ร่วมโครงการ : สุมิตรา จิระวุฒินันท์
198 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารพัสดุที่มีต่อประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Title : Effects of Materials Management Strategy on Operational Efficiency of Higher Education Institutions in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วีรยา ภัทรอาชาชัย
199 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Title : Effects of Internal Environment on Risk Management Efficiency of Division in Rajamangala University of Thechnology Isan

ผู้ร่วมโครงการ : กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
200 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
Title : Effects of Internal Control System Efficiency on Organizational Success of Local Administrative Organiztion in Roi-et Province

ผู้ร่วมโครงการ : วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
201 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( 1/2561 )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตที่มีต่อคุณภาพ การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
Title : Effects of Fraud Detection Techniques on Audit Quality of Certified Public Accountants in Thailand

ผู้ร่วมโครงการ : วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
202 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ความเชื่อมั่นในระบบชำระเงินแบบอิเล็คทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดภายใต้สำนักงานคลังเขต 4
Title : E-Payment system Reliability on Operational Efficiency of Government Agencies in the Regional Office of The Comptroller General 4

ผู้ร่วมโครงการ : จรวย สาวิถี
203 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพกับคุณภาพงานบริการที่ให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบวิชาชีพ
Title : Relationship between Continuing Professional Development and Quality of Assurance Service of Professionals

ผู้ร่วมโครงการ : ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
204 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรของสำนักงานคณะกรรรมการกิจการการจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Title : Effect of Organizational Communication Efficiency of the National Broadcasting and Telecommunications (NBTC) on Perception of Image of People in Bangkok

ผู้ร่วมโครงการ : แคทลียา ชาปะวัง
205 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( วช.(อ)(กบง)/17/2560 )
ชื่อโครงการ : ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น แนวเรื่อง
Title : Contemporary ceramic art from the wisdom of local sculpture entitle

ผู้ร่วมโครงการ : เมตตา ศิริสุข
206 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ( 5602021 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบติดตามสถานะ การอนุมัติเบิกเงินกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ร่วมโครงการ : วราภรณ์ ตาลแจ่ม
207 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303071 )
ชื่อโครงการ : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
Title : The Causal Factors Influencing biology Learning Achievement of Mathayomsueksa 5 Students under the Office of Sri Sa Ket Education Service Area Zone 3

ผู้ร่วมโครงการ : ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน