ข้อมูลนักวิจัย กชพร สิงหะหล้า

กชพร สิงหะหล้า


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 - - - - 1 - - - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Effect of Body Mass Index on Mind-Body Relaxation Therapy for Reducing High Blood Pressure in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial
Journal : Integrative Medicine Research
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 91–92
2 Title : Thai mothers and children and the home observation for measurement of the environment (home inventory): Pilot study
Journal : International Journal of Nursing Studies
Volume : 40 | Issue : 3 | Pages : 249-258