ข้อมูลนักวิจัย วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์

วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - 1 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207005 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6108005 )
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมการบริโภคปลา เพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม