ข้อมูลนักวิจัย สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด

สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
12 4 - - - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 16 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5608001 )
ชื่อโครงการ : โครงการเทศน์มหาชาติ "เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555"
พื้นที่ดำเนินการ : สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5608002 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556
พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์/วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม /วัดบ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5608003 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน : งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556
พื้นที่ดำเนินการ : บูธนิทรรศการ มมส บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5608004 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี
5 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507001 )
ชื่อโครงการ : โครงการเทศน์มหาชาติ "เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507004 )
ชื่อโครงการ : โครงการออกร้านนิทรรศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : งานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2555
พื้นที่ดำเนินการ : พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5507005 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555
พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านวัฒนธรรม มมส
8 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407001 )
ชื่อโครงการ : โครงการเทศก์มหาชาติ"เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
พื้นที่ดำเนินการ : -
9 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407002 )
ชื่อโครงการ : โครงการขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและการออกร้านนิทรรศการของมหาวิทยาลัยมาหสารคาม : งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2554
พื้นที่ดำเนินการ : -
10 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407012 )
ชื่อโครงการ : "โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - รดน้ำขอพรผู้อาวุโ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554"
พื้นที่ดำเนินการ : -
11 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( 5407013 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
พื้นที่ดำเนินการ : -
12 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการระลึกถึงสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 51
พื้นที่ดำเนินการ : -
13 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2551 (ขออนุมัติเพิ่ม 10,000 งานสถาปนา)
พื้นที่ดำเนินการ : -
14 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างพลังสามัคคีทีมงาน และอนุรักษ์กีฬาพื้นเมือง
พื้นที่ดำเนินการ : -
15 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน (เทศน์มหาชาติ)
พื้นที่ดำเนินการ : -
16 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการทำบุญหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -