ข้อมูลนักวิจัย ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร

ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการพัฒนาพื้นที่ดินว่างเปล่าให้เป็นเขตชุมชนใหม่
พื้นที่ดำเนินการ : -