ข้อมูลนักวิจัย วสันต์ เธียรสุวรรณ

วสันต์ เธียรสุวรรณ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406012 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนบ้านท่าขอนยางเพื่อความยั่งยืน
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ไบโอดีเซลต้นแบบ
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : ธนาคารขยะรีไซเคิล วิศวกรรม มมส.รวมใจ
พื้นที่ดำเนินการ : -