ข้อมูลนักวิจัย เมธิน ผดุงกิจ

เมธิน ผดุงกิจ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : สมุนไพร พฤษเคมี

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406008 )
ชื่อโครงการ : โครงการบ้านมะกอกสุขสันต์รู้เท่าทันการใช้ยา
พื้นที่ดำเนินการ : -