ข้อมูลนักวิจัย วนิดา ไทรชมภู

วนิดา ไทรชมภู


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - - - - - - 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207011 )
ชื่อโครงการ : โครงการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ( 5508003 )
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมพื้นบ้านอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม