ข้อมูลนักวิจัย ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - 1 - - 1

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6208003 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 5908007 )
ชื่อโครงการ : โครงการ "สารนุกรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถแบบดั้งเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
พื้นที่ดำเนินการ : จ.กาฬสินธุ์/จ.มหาสารคาม/จ.ร้อยเอ็ด/จ.ขอนแก่น/จ.บุรีรัมย์/จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.นครพนม/จ.นครราชสีมา