ข้อมูลนักวิจัย อนุชิตา มุ่งงาม

อนุชิตา มุ่งงาม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
16 2 2 4 3 2 1 1 5 -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 36 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Influence of pH, temperature, and light on the stability of melatonin in aqueous solutions and fruit juices
Journal : Heliyon
Volume : 6 | Issue : 3 | Pages : e03648
2 Title : Natural Colorant from Black Rice Bran Improves Functional Properties and Consumer Acceptability of Yogurt
Journal : Pakistan Journal of Nutrition
Volume : 18 | Issue : 6 | Pages : 587-594
3 Title : Dietary sources of melatonin and benefits from production of high melatonin pasteurized milk
Journal : JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 57 | Issue : 6 | Pages : 2026–2037
4 Title : Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology
Journal : Heliyon
Volume : 5 | Issue : 11 | Pages : e02939
5 Title : Changes of Phytochemical Contents in Sweet and Waxy Corn (Zea mays L.) as Affected by Cultivars and Growth Stages
Journal : Current Nutrition & Food Science
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 162-169
6 Title : Ohmic heating assisted extraction improves the concentrations of phytochemicals in rice bran oil and unsaponifiable matter
Journal : International Food Research Journal
Volume : 26 | Issue : 4 | Pages : 1389-1396
7 Title : Application of natural colorant from black rice bran for fermented Thai pork sausage - Sai Krok Isan
Journal : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL
Volume : 24 | Issue : 4 | Pages : 1529-1537
8 Title : Extraction solvents affecting phytochemicals in food colorant prepared from purple glutinous rice bran
Journal : APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume : 60 | Issue : 2 | Pages : 181-189
9 Title : Influence of sodium chloride and vacuum impregnation on the quality and bioactive compounds of parboiled glutinous rice. Journal of Food Science and Technology
Journal : JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Volume : 54 | Issue : 7 | Pages : 1990-1998
10 Title : Phytochemicals and antioxidant capacity of natural food colorant prepared from black waxy rice bran
Journal : Food Bioscience
Volume : 15 | Pages : 34-41
11 Title : Process optimization to increase resistant starch in vermicelli prepared from mung bean and cowpea starch
Journal : Emirates Journal of Food and Agriculture
Volume : 28 | Issue : 7 | Pages : 449-458
12 Title : Influence of Germination on Mineral Bioavailability and Phytic Acid Content in Rice
13 Title : Ohmic heating-assisted extraction of anthocyanins from black rice bran to prepare a natural food colourant
Journal : Innovative Food Science and Emerging Technologies
Volume : 27 | Issue : 1 February 2015 | Pages : 102-110
14 Title : Effect of heat moisture treatment using different solvents and incubation times on resistant starch formation of rice flour
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 12 | Issue : 8 | Pages : 560-566
15 Title : Impact of stabilization and extraction methods on chemical quality and bioactive compounds of rice bran oil
Journal : EMIRATES JOURNAL OF FOOD AND AGRICULTURE
Volume : 27 | Issue : 11 | Pages : 849-856
16 Title : Thermal and pH degradation kinetics of anthocyanins in natural food colorant prepared from black rice bran
Journal : Journal of Food Science and Technology
Volume : 53 | Issue : 1 | Pages : 461-470
17 Title : Resistant starch and bioactive contents of unripe banana flour as influenced by harvesting periods and its application
Journal : American Journal of Agricultural and Biological Science
Volume : 9 | Issue : 3 | Pages : 457-465
18 Title : Functional properties of protein concentrate from black cowpea and its application
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 11 | Issue : 10 | Pages : 1811-1818
19 Title : Chemical compositions and resistant starch content in starchy foods
Journal : American Journal of Agricultural and Biological Science
Volume : 8 | Issue : 2 | Pages : 107-113
20 Title : Utilization of pregelatinized banana flour as a functional ingredient in instant porridge
Journal : Journal of Food Science and Technology
| Pages : 1-8
21 Title : Chemical Compositions, Phytochemicals, and Antioxidant Capacity of Rice Bran, Rice Bran Layer, and Rice Germ
Journal : APCBEE Procedia
Volume : 1 | Issue : 2 | Pages : 73-79
22 Title : Germination time dependence of bioactive compounds and antioxidant activity in germinated rough rice (Oryza sativa L.)
Journal : American Journal of Applied Sciences
Volume : 8 | Issue : 1 | Pages : 15-25
23 Title : Low Molecular Weight Carbohydrates, prebiotic content, and prebiotic activity of selected food plants in Thailand
Journal : Advance Journal of Food Science and Technology
Volume : 3 | Issue : 4 | Pages : 269-274
24 Title : Chemical compositions and physico-chemical properties of malted sorghum flour and characteristics of gluten free bread
Journal : World Academy of Science, Engineering and Technology
Volume : 81 | Pages : 454-460
25 Title : Comparison of proximate compositions, resistant starch content, and pasting properties of different colored cowpeas (Vigna unguiculata) and red kidney bean (Phaseolus vulgaris)
Journal : World Academy of Science, Engineering and Technology
Volume : 81 | Pages : 525-529
26 Title : Effect of replacement of unripe banana flour for rice flour on physical properties and resistant starch content of rice noodle
Journal : World Academy of Science, Engineering and Technology
Volume : 81 | Pages : 608-611
27 Title : Influence of Degree of Milling on Chemical Compositions and Physicochemical Properties of Jasmine Rice
Journal : 2010 International Conference on Biology, Environment, and Chemistry
| Issue : 1 | Pages : 83-86
28 Title : Effect of Cooking Methods on Physicochemical Properties of Brown Rice. Proceeding
Journal : Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2011)
| Issue : 2 | Pages : V1-1-V1-4
29 Title : Chemical Compositions, Pasting Properties of Gluten Free Bread Flour, and Characteristics of Gluten Free Bread Prepared from Germinated Rice Flour
Journal : World Academy of Science, Engineering and Technology
| Issue : 81 | Pages : 786-791
30 Title : Utilization of pregelatinized banana flour as a functional ingredient in instant porridge.
31 Title : Comparison of chemical compositions and bioactive compounds of germinated, rough rice and brown rice.
Journal : Food Chemistry.
Volume : 122 | Issue : 3 | Pages : 782-788.
32 Title : Influence of Germination Conditions on Starch, Physicochemical Properties, and Microscopic Structure of Rice Flour. 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry
Journal : International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering
| Issue : 1 | Pages : 78-82
33 Title : Application of germination and enzymatic treatment to improve the concentration of bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran
Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume : 3 | Issue : 4 | Pages : 3653-3662
34 Title : Comparison of proximate composition, bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran and defatted rice bran from organic rice and conventional rice.
Journal : Asian Journal of Food and Agro-Industry
Volume : 2 | Issue : 4 | Pages : 731-743
35 Title : Stability of freeze-dried Lactobacillus acidophilus in banana, soybean and pearl barley powders
Journal : Journal of Biological Sciences
Volume : 8 | Issue : 1 | Pages : 119-124
36 Title : Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 9 | Issue : 14 | Pages : 2657-2661