ข้อมูลนักวิจัย ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์

ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
5 3 1 2 1 - - - - 2

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 14 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ( NRCT-2562-01 )
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) of fermented herbs with lactic acid bacteria ของสมุนไพรที่หมักร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติค
ผู้ร่วมโครงการ : วันวิสาข์ บุญกล้า
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2562-04 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า
ผู้ร่วมโครงการ : สุนทรี โทฮาด, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, ลือชัย บุตคุป, วิจิตรา หลวงอินทร์, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์, สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ, กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา, ประภัสสร บุษหมั่น, บุษบา ธระเสนา
3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704304 )
ชื่อโครงการ : การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ไพรโอติกในรูปสปอร์จากลำไส้ไก่
4 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5603005 )
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติการส่งเสริมสุขภาพของโพรไบโอติคสายพันธุ์ Lactobacillus pentosus เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการผลิตเครื่องดื่มถั่วเหลืองโพรไบโอติค
ผู้ร่วมโครงการ : อรุณรัศมี แสงศิลา
5 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5603006 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติคของข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองไทย เพื่อการผลิตไอศกรีมซินไบโอติค
ผู้ร่วมโครงการ : เมตตา เถาว์ชาลี
6 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704272 )
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะ คุณสมบัติที่มีศักยภาพเป็นพรีไบโอติค และการยับยั้งจุลินทรีย์ของโพลีแซคคาร์ไรด์จากเห็ดฟางและเห็ดหูหนูที่เพาะเลี้ยงในสภาพอาหารเหลว
7 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 5402049 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายในน้ำจากเห็ดกินได้ต่อกิจกรรมพรีไบโอติค ประกาศผิด เป็น ป.โท
Title : Effect of Water-Soluble Polysaccharides from Edible Mushrooms on Prebiotic Activity

8 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5403110 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาการย่อยสลายขยะพลาสติกและ/หรือพลาสติกชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์
Title : Study on Biodegradation of plastic waste and/or bio-plastic by microbial consortium

9 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5402049 )
ชื่อโครงการ : ผลของสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายในน้ำจากเห็ดกินได้ต่อกิจกรรมพรีไบโอติค
10 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303016 )
ชื่อโครงการ : การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ไพรโอติกในรูปสปอร์จากลำไส้ไก่
Title : Screening of probiotic Spore-forming Microorganisms form brioler Intestinal Tract

11 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5203017 )
ชื่อโครงการ : การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน
12 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5203019 )
ชื่อโครงการ : การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไปโอติคจากน้ำผึ้งสาบเสือ
13 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5103003 )
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ของเชื้อแลคติกแอสิคแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทเนื้อต่อเชื้อ Staphylococcus aureus
Title : Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Thai Fermented meat Products against Staphylococcus aureus

ผู้ร่วมโครงการ : สุรัตน์ วังพิกุล
14 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5103050 )
ชื่อโครงการ : การเพิ่มเส้นใยในนมถั่วเหลือง และ ผลของผลิตภัณฑ์ที่ได้ต่ออาการท้องผูก
Title : Addition of dietary fiber in Soya Milk and its effective on Constipation

ผู้ร่วมโครงการ : ไพศาล สงวนจิตต์