ข้อมูลนักวิจัย พีรยา โชติถนอม

พีรยา โชติถนอม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
14 3 - 3 2 1 3 1 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 27 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : เปรียบเทียบการเติมน้ำใบหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) และน้ำตาลซูโครสต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสของแป้งทำขนมเทียน
Title : Comparison of stevia leaf extract (Stevia rebaudiana) and sucrose sugar addition on the textural properties of Kanomtian crust

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agricultural Journal )
Volume : 47 | Issue : (ฉบับบพิเศษ 1) | Pages : 657-662
2 ชื่อผลงาน : ผลการกำจัดน้ำแบบออสโมติกต่อซอร์ฟชันไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์ การทำแห้งและไลโคปีนในมะเขือเทศ
Title : Effect of osmotic dehydration on sorption isotherm, drying kinetics and lycopene in tomatoes

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : suppl. 1 | Pages : 1285-1291
3 Title : Osmotic dehydration and pulsed vacuum osmotic dehydration for died pineapple production
Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : suppl. 1 | Pages : 1292-1300
4 Title : effects of kefir fermentation on antioxidant activities (in vitro) and antioxidative stress (in vitro) of three thai rice milk varieties prepared by ultrasonication technique
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 5 | Pages : 1061-1066
5 Title : Extraction solvents affecting phytochemicals in food colorant prepared from purple glutinous rice bran
Journal : APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume : 60 | Issue : 2 | Pages : 181-189
6 Title : Pulsed vacuum osmotic dehydration of cherry tomatoes: Impact on physicochemical properties and probiotics entrapment
Journal : Walailak Journal of Science and Technology
Volume : 13 | Issue : 3 | Pages : 193-204
7 Title : Phytochemicals and antioxidant capacity of natural food colorant prepared from black waxy rice bran
Journal : Food Bioscience
Volume : 15 | Pages : 34-41
8 Title : Ohmic heating-assisted extraction of anthocyanins from black rice bran to prepare a natural food colourant
Journal : Innovative Food Science and Emerging Technologies
Volume : 27 | Issue : 1 February 2015 | Pages : 102-110
9 Title : Impact of stabilization and extraction methods on chemical quality and bioactive compounds of rice bran oil
Journal : EMIRATES JOURNAL OF FOOD AND AGRICULTURE
Volume : 27 | Issue : 11 | Pages : 849-856
10 Title : Thermal and pH degradation kinetics of anthocyanins in natural food colorant prepared from black rice bran
Journal : Journal of Food Science and Technology
Volume : 53 | Issue : 1 | Pages : 461-470
11 Title : Properties of Catfish Skin Gelatin Films Incorporated with Plant Extract and BHA
Journal : 4th International Conference on Agriculture and Animal Science , Phuket, Thailand (Accepted)
Volume : 23-24 November 2013
12 Title : Effect of Vacuum Impregnation on Certain Tomato Properties and Probiotic Bacteria Entrapment
Journal : Food Innovation Asia Conference 2013 (Oral Presentation) ,BITEC Bangna,Bangkok
Volume : 13-14 June 2013 | Pages : 39
13 Title : Physical, Water Vapor Barrier and Antioxidative Properties of Catfish Skin Gelatin Films and Pouches Incorporated with Plant Extract
Journal : Food Innovation Asia Conference 2013 (Poster Presentation) ,BITEC Bangna,Bangkok
Volume : 13-14 June 2013 | Pages : 177
14 Title : Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
Journal : International Congress on Food Engineering and Technology 2012. IFET 2012. IMPACT Convention Center, Bangkok, Thailand. March 28-30
Volume : 1
15 Title : Heating condition effecting gelatin and film properties from catfish skins
Journal : International Congress on Food Engineering and Technology 2012. IFET 2012. IMPACT Convention Center, Bangkok, Thailand. March 28-30
Volume : 1
16 Title : Osmotic dehydration as a factor in freezing of tomato
Journal : American Journal of Food Technology
Volume : 6 | Issue : 6 | Pages : 483-491
17 Title : Antioxidant properties of mangosteen peel extract and the effect on edible film properties. (in Thai)
Journal : Agricultural Sci.(Suppl.)
Volume : 41 | Issue : 1 | Pages : 199-202
18 Title : Effects of ohmic heating on lipase activity, bioactive compounds and antioxidant activity of rice bran
Journal : Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Volume : 3 | Issue : 4 | Pages : 3642-3652
19 Title : Effect of Hydrocolloids and sugars on texture and gelatinization properties of rice flours
Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University . 2009.(Suppl.)
20 ชื่อผลงาน : การถ่ายโอนมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมติก
Title : Mass Transfer during Osmotic Process (in Thai)

Journal : อาหาร ( Food Journal )
Volume : 38 | Issue : April-June | Pages : 105-110
21 Title : Properties of Khao Dowk Mali 105 rice and corn flour pregelatinized by a double roller dryer
Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University . 2008.(Suppl.)
22 Title : Optimum condition for pressurization rice cooking for frozen-rice production
Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University .(Suppl.)
23 Title : Effect of Pretreatment on Drying Kinetics and Properties of Rosella (in Thai)
Journal : Journal of Science and Technology Mahasarakham University(Suppl.)
24 Title : Mass Transfer during Osmotic Dehydration and Its Effect on Air Drying Behavior of Mango Slices.
Journal : Oral presentation in Food Innovation International Conference
25 Title : Drying kinetics of mulberry fruits (in Thai)lberry fruit properties, kinetics of drying and anthocyanin degradation during a drying process (in thai)
Journal : Agricultural Sci.(Suppl.)
Volume : 38 | Issue : 5 | Pages : 279-282
26 Title : Moisture desorption isotherm for fresh and osmotically treated mangoes
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 8 | Issue : 2 | Pages : 239-243
27 Title : The development of osmotically dehydrated mangoes using conventional drying and dehumidified drying
Journal : Chemical Engineering Transactions
Volume : 6 | Issue : 2 | Pages : 897-902