ข้อมูลนักวิจัย ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์

ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2 1 - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( 5406006 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านเกิ้ง: การปรับปรุงดินและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือน
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงพืชน้ำผำ
พื้นที่ดำเนินการ : -