ข้อมูลนักวิจัย สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 - - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607009 )
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่มีบทบาทในประเพณีงานบุญฮีตสิบสอง
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม