ข้อมูลนักวิจัย อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล

อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 - 1 1 - - - 1 - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6206001 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระยะที่ 2
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806037 )
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอย่างครบวงจร
พื้นที่ดำเนินการ : 13 โรงเรียน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706022 )
ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายครู ที่มุ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง
พื้นที่ดำเนินการ : ภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มมส./รร.ใน มหาสารคาม 10 รร.ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการ
4 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การผลิตและพัฒนาคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการปลูกข้าว
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การขยายพันธุ์พืชหายากในท้องถิ่นโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พื้นที่ดำเนินการ : -