ข้อมูลนักวิจัย นริศ สินศิริ

นริศ สินศิริ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
7 - - - - 1 2 - 1 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 12 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Title : Application of SCMR and Fluorescence for chlorophyll measurement in sugarcane
Journal : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 33-36
2 ชื่อผลงาน : ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคมะละกอของร้านส้มตำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
Title : Demands and Consumption Behavior of Papaya Salad Restaurants in the Mid Northeastern Part

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : suppl. 1 | Pages : 702-707
3 Title : Effect of paclobutrazol growth regulator on tuber production and starch quality of cassava (Manihot esculenta crantz)
Journal : Asian Journal of Plant Sciences
Volume : 15 | Issue : 02-Jan | Pages : 1-7
4 ชื่อผลงาน : ภูมิภาคอาเซียนกับความมั่นคงทางอาหาร
Title : The ASEAN and Food Security

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 44 | Issue : 1 | Pages : 191-200
5 ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิของ เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์
Title : Factors affecting the determination of jasmine rice farm size of farmer in Roi-Et and Buriram province

Journal : วารสารแก่นเกษตร ( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 43 | Issue : suppl. 1 | Pages : 237-242
6 Title : Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification
Journal : Chinese Journal of Chemistry
Volume : 28 | Issue : 4 | Pages : 543-547
7 Title : A comparative study between detached leaf and plastic growth pouches techniques on the infection of Pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) in Northeast Thailand
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 12 | Issue : 5 | Pages : 420-426
8 Title : An evaluation on intensity of infection of pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. walp), with respect to infector rows, dates of inoculation and cultivars, grown under field conditions in northeast Thailand
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 11 | Issue : 8 | Pages : 1107-1113
9 Title : Inheritance characteristics of F1 and F2 offsprings obtained from full diallele crosses of five cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) against pseudocercospora leaf spot disease
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 11 | Issue : 12 | Pages : 1576-1581
10 Title : Effect of sowing distances on edible pod yields and yield components of three vegetable cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp.) Sesquipedalis subspecies, grown in Northeast Thailand
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 10 | Issue : 22 | Pages : 4069-4074
11 Title : Effects of different rates of indole-3-acitic acid on root formation of detached leaves of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp)
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 65-71
12 Title : A varietal screening of cowpea cultivars (Vigna unguiculata) for a high resistance to Pseudocercospora cruenta (Sacc.) deighton in Northeast Thailand
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 9 | Issue : 4 | Pages : 641-648