ข้อมูลนักวิจัย ธรพร บุศย์น้ำเพชร

ธรพร บุศย์น้ำเพชร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 - - - 1 1 -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า) ( 6108007 )
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจป่าเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบ GIS พื้นที่ป่าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ป่าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007004 )
ชื่อโครงการ : โครงการ “รักษ์ป่า รักษ์วัฒนธรรม”
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองทิศสอน หมู่ที่ 5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607011 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ดำเนินการ : ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม