ข้อมูลนักวิจัย วรพล เองวานิช

วรพล เองวานิช


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชันทางสัตว์

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - 1 1 - - - - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 2 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707001 )
ชื่อโครงการ : โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริบาลสัตว์และการพัฒนา
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5607013 )
ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวัฒนะรรมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนศรีสวัสดิ์
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนสีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม