ข้อมูลนักวิจัย ทรงศักดิ์ จำปาวะดี

ทรงศักดิ์ จำปาวะดี


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
2 - 1 - 1 1 - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 5 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806039 )
ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706020 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนงาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโนนงาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ( 5506004 )
ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ภายหลังอุทกภัย ณ บ้านโขงกุดเวียน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : -
4 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) และการส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพ
พื้นที่ดำเนินการ : -
5 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ( - )
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่นในอาหารโคนมเพื่อลดต้นทุนอาหาร
พื้นที่ดำเนินการ : -