ข้อมูลนักวิจัย ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม

ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วิทยาศาสตร์การเกษตร

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 1 1 2 - - 7 2 - -

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 15 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Title : Protease-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand

Journal : Biomedical & Pharmacology Journal, June 2019.
Volume : 12 | Issue : 2 | Pages : 587-595
2 ชื่อผลงาน : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand.
Title : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand.

Journal : na ( Biomedical & Pharmacology Journal )
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 1061–1068
3 ชื่อผลงาน : Formation of sulforaphane and iberin products from Thai cabbage fermented by myrosinase-positive bacteria
Title : Formation of sulforaphane and iberin products from Thai cabbage fermented by myrosinase-positive bacteria

Journal : Molecules ( Molecules )
Volume : 23 | Issue : 4 | Pages : 955
4 Title : Characterization and Bioactivities of a Novel Exopolysaccharide Produced from Lactose by Bacillus tequilensis PS21 Isolated from Thai Milk Kefir
Journal : Microbiol. Biotechnol. Lett.
Volume : 46 | Issue : 1 | Pages : 9-17
5 Title : Characteristics of Thai Pigmented Rice Milk Kefirs with Potential as Antioxidant and Anti-Inflammatory Foods
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 154-161
6 Title : effects of kefir fermentation on antioxidant activities (in vitro) and antioxidative stress (in vitro) of three thai rice milk varieties prepared by ultrasonication technique
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 5 | Pages : 1061-1066
7 Title : Characteristics of Thai Pigmented Rice Milk Kefirs with Potential as Antioxidant and Anti-Inflammatory Foods
Journal : Pharmacognosy Journal
Volume : 10 | Issue : 1 | Pages : 154-161
8 Title : Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil
Journal : Thai Journal of Pharmaceutical Science
Volume : 42 | Issue : 3 | Pages : 161-168
9 ชื่อผลงาน : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand
Title : Isolation and identification of amylase-producing bacteria from soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand

Journal : NA ( Biomedical & Pharmacology Journal )
Volume : 12 | Issue : 3 | Pages : 1061-1068
10 ชื่อผลงาน : คุณสมบัติและประโยชน์ของคีเฟอร์
Title : Properties and benefits of kefir -A review

Journal : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงขลานคริทร์ ( Songklanakarin J. Sci. Technol. )
Volume : 37 | Issue : 3 | Pages : 275-282
11 Title : Exopolysaccharide-producing isolates from thai milk kefir and their antioxidant activities
Journal : LWT - Food Science and Technology ( LWT - Food Science and Technology )
Volume : 73 | Issue : 73 | Pages : 592-601
12 Title : Low cost medium for spore production of bacillus KKU02 and KKU03 and the effects of the produced spores on growth of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de man)
Journal : Pakistan Journal of Biological Sciences
Volume : 17 | Issue : 8 | Pages : 1015-1022
13 Title : Production of Healthy Brown Rice from Three Varioue Color Rice
Journal : APCBEE Procedia
Volume : 8 | Issue : 2014 | Pages : 222-229
14 Title : Bacterial Inhibition and Antioxidant activity of Kefir production from Thai jasmine rice milk.
Journal : Biotechnology.
Volume : 9 | Issue : 3 | Pages : 332-337
15 Title : Culturing of the Giant Freshwater Prawns fed with Thai Fairy Shrimp, Branchinella thailandensis
Journal : Journal of the Microscopy Society of Thailand
Volume : 24 | Issue : 1 | Pages : 9-12