ข้อมูลนักวิจัย ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม

ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วิทยาศาสตร์การเกษตร

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 - 1 1 1 1 1 1 - -

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ทั้งสิ้น 7 โครงการ

ลำดับ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6207009 )
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา “อาหารอีสานประเภทอ่อม” สู่ครัวโลก
พื้นที่ดำเนินการ : -
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6107011 )
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารจากปลาร้าลุ่มน้ำชีสู่ครัวโลก
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชน อบต.เหล่าบัวบาน/ชุมชนปลาร้าโกสุม/ชุมชนกันทรวิชัย/ชุมชนนาสีนวน จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 6007006 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง
พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5907014 )
ชื่อโครงการ : โครงการตามรอยอาหารอาเซียนลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า)
พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มมส/คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส /รร.ท่าขอนยาง/รร.กันทรวิชัย/รร.นาสีนวน/รร.สาธิต
5 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5807004 )
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานตำนานภูมิปัญญาอาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มมส และชุมชนในเขตลุ่มแม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคาม
6 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ( 5707004 )
ชื่อโครงการ : โครงการภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน
พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี) ( - )
ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
พื้นที่ดำเนินการ : -