ข้อมูลนักวิจัย ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม

ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วิทยาศาสตร์การเกษตร

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3 1 1 1 2 3 3 1 - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 15 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2562-04 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า
ผู้ร่วมโครงการ : สุนทรี โทฮาด, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ลือชัย บุตคุป, วิจิตรา หลวงอินทร์, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์, สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ, กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา, ประภัสสร บุษหมั่น, บุษบา ธระเสนา, ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-6105034/2561 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากลักษณะกายภาพและสิ่งมีชีวิตในป่าสาธารณประโยชน์นาสีนวน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : อนุชิตา มุ่งงาม, เบ็ญจพร กุลนิตย์, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา, ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-6105038/2561 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของพืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ป่าดินเค็มชุมชนบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
Title : Diversity of plants and Local Wisdom for Sustainable Utilization in Ban Nasinaun forest, Kantarawichai, Maha Sarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, ลือชัย บุตคุป, วิจิตรา หลวงอินทร์, ชฎาพร เสนาคุณ, ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์, จุไรรัตน์ คุรุโคตร
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-2561-06 )
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะและการจำแนกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์มีประโยชน์จากดินในป่าสาธารณะนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
Title : Characteristic and identification of enzyme producing bacteria and from soil in Nasenuan forest, Kantarawichai District, Maha Sarakham

ผู้ร่วมโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, อนุชิตา มุ่งงาม, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ลือชัย บุตคุป
5 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2560-06 )
ชื่อโครงการ : การแยกและจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพสร้างเอนไซม์ในอุตสาหกรรมจากดินเค็มในป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( FBA-2560-03 )
ชื่อโครงการ : การจำแนกจุลินทรีย์และผู้ผลิตเอ็กโซโพลีแซกคาไรด์จากคีเฟอร์น้ำในประเทศไทย
ผู้ร่วมโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์, วรโชติ แสงหา
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท ( 6003008 )
ชื่อโครงการ : Characteristics and Chemical Composition of Colored Rice-Milk Kefir and Optimization for Antioxidant Studies
ผู้ร่วมโครงการ : Stephen Moses John
8 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( FBA-2559-01 )
ชื่อโครงการ : สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมนมข้าวสี เพื่อคีเฟอร์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ผู้ร่วมโครงการ : เกศรา สุวรรณภักดี, วิชุดา สีกะพา
9 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( FBA-2559-09 )
ชื่อโครงการ : คุณลักษณะและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์นมข้าวที่หมักด้วยหัวเชื้อคีเฟอร์กำแพงเพชร
ผู้ร่วมโครงการ : วรรณษา โสภาวะนัส, จิราวรรณ สร้อยแสง
10 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 5801010 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตนมข้าวจากข้าวสี เพื่อผลิตคีเฟอร์ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
11 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 5705038 )
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียของคีเฟอร์จากนมข้าวดำและข้าวแดง
12 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5604025 )
ชื่อโครงการ : การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวหลากสี 3 สายพันธุ์
ผู้ร่วมโครงการ : พัชราพรรณ สีแดด
13 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5403109 )
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติและคุณลักษณะของแบคเทอริโอซินที่ผลิตโดยหัวเชื้อคีเฟอร์
Title : Propeerties and characteristics of bacteriocin produced by Kefier grains

14 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ( 5405019 )
ชื่อโครงการ : ผลของการใช้หอยเชอรี่และไรน้ำหางฟ้าไทยเป็นอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตและระบบการดูดซึมของทางเดินอาหารกุ้ง
15 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน post doc ( 5101075 )
ชื่อโครงการ : การผลิตคีเฟอร์จากน้ำนมข้าวหอมมะลิ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
Title : Kefir production from Thai jasmine rice milk for using in health food and cosmetic products